Navigation path

Palīdz cilvēkiem nospraust augstākus mērķus

Augsti kvalificēta darba vietu īpatsvars ekonomikā pieaug, un Eiropai vajag aizvien vairāk cilvēku ar terciāro izglītību. ESF finansē inovatīvus uzlabojumus terciārajā izglītībā, atbalstot partnerības ar rūpniecības nozarēm un paverot iespējas līdzdarboties cilvēkiem, kuri augstākās izglītības sistēmā ir pārāk maz pārstāvēti.

Labāka nodrošinātība ar augsti izglītotiem cilvēkiem ir būtiska visas Eiropas ekonomiskajai labklājībai. Tieši augstskolu un citu augstākās izglītības iestāžu beidzēji ir tie, kam lielākoties piemīt prasme vadīt, talanti zinātnes un mākslas jomā un zināšanas inženierzinātnēs, kas vajadzīgas, lai Eiropā attīstītu arvien labāku digitālo ekonomiku.

  • Tādēļ ESF atbalsta plašāku piekļuvi augstskolām un koledžām, kā arī pasākumus to darba kvalitātes uzlabošanai. Studenti no pārāk maz pārstāvētām un mazaizsargātām  grupām, piemēram, no etniskajām minoritātēm , kā arī pieaugušie, kas mācās, saņem palīdzību, lai varētu iesaistīties terciārajā izglītībā.
  • Terciārās izglītības iestādes saņem palīdzību, lai izstrādātu jaunas un inovatīvas mācību programmas un mācīšanas metodes, piemēram, uz IT balstītas mācīšanās metodes. Tās palīdz veidot atvērtākus izglītības resursus, tādējādi atbalstot mūžizglītības iespējas  darbiniekiem un darba meklētājiem, kas vēlas uzlabot savas prasmes.
Shutterstock/41035354
  • Tiek atbalstīta partnerība un tīklu veidošana starp augstskolām un profesionālās apmācības iestādēm un vietējiem un reģionālajiem darba devējiem, lai iepazīstinātu studentus ar potenciālajiem darba devējiem, kā arī sniegtu uzņēmējdarbības pārstāvjiem iespēju izteikt savu viedokli akadēmiskajā pasaulē un nodrošināt, ka augstskolu absolventu kvalifikācija atbilst pieejamajām darbavietām un karjeras iespējām.
  • ESF projekti studentiem piedāvā iespēju apmeklēt uzņēmējdarbības , problēmu risināšanas un radošo prasmju kursus, kas papildina viņu izvēlēto studiju programmu un viņus labāk sagatavo darba tirgum. Augstskolu pētniecības nodaļas saņem finansējumu, lai tajās varētu strādāt vairāk pēcdiploma studiju studentu, kā arī atbalstu Eiropas līmeņa tīklu izveidei ar citām pētniecības grupām.

Plašāka piekļuve terciārajai izglītībai un augstskolām un koledžām, kas to piedāvā, ir ESF vispārējā prioritāte. Plašāka piekļuve nozīmē sieviešu mudināšanu studēt tehniskās jomās, kurās viņas ir pārāk maz pārstāvētas, piemēram, sekmējot tīklu veidošanu un aicinot izcilas sievietes-akadēmiķes kļūt par paraugu citiem. Plašāka piekļuve nozīmē arī palīdzību nelabvēlīgā situācijā esošām grupām iesaistīties augstākajā izglītībā, īstenojot iniciatīvas, lai mudinātu imigrantus, invalīdus un romu jauniešus pieņemt izaicinājumu, sākt studijas un attīstīt savus talantus.