Navigation path

Tähtäin korkeammalle

Huomattavaa osaamista vaativien työpaikkojen määrä kasvaa ja Eurooppaan tarvitaan enemmän korkea-asteen koulutuksen saaneita. ESR rahoittaa innovatiivisia korkea-asteen koulutuksen parannuksia, tukee kumppanuutta eri alojen toimijoiden kanssa ja tarjoaa osallistumismahdollisuuksia korkea-asteen koulutukseen niille, jotka ovat siinä nyt aliedustettuina.

Koko Euroopan hyvinvoinnin kannalta on elintärkeää saada enemmän korkeasti koulutettuja. Yliopistoista ja muista korkea-asteen oppilaitoksista valmistuneilla on johtamistaitoja, tieteen ja taiteen tuntemusta ja suunnittelun asiantuntemusta, joiden avulla Eurooppaa luotsataan kohti kasvavaa digitaalista taloutta.

  • Sen vuoksi ESR tukee voimakkaasti helpompaa pääsyä yliopistoihin ja muihin korkea-asteen oppilaitoksiin ja niiden laadun parantamiseen tähtääviä toimia. Aliedustetuista ja haavoittuvista ryhmistä, kuten etnisistä vähemmistöistä , lähtöisin olevia samoin kuin aikuisopiskelijoita autetaan siirtymään korkea-asteen koulutukseen.
  • Korkea-asteen koulutusta tarjoavia tahoja autetaan kehittämään uusia ja innovatiivisia opintosuunnitelmia ja opetusmenetelmiä, kuten tietokonepohjaista opetusta. Niiden avulla koulutuksesta saadaan avointa suuremmalle joukolle ihmisiä, ja näin tuetaan myös lisäosaamista tarvitsevien työssäkäyvien ja työtä hakevien lisäosaamista tarvitsevien mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen.
Shutterstock/41035354
  • Kumppannutta ja verkostoitumista yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja paikallisten yrittäjien välillä tuetaan, jotta opiskelijat voivat tutustua mahdollisiin tuleviin työnantajiin ja samalla yritykset saavat tilaisuuden vaikuttaa yliopistomaailmaan. Näin varmistetaan opiskelijoiden oikeanlainen pätevöityminen tarjolla oleviin työpaikkoihin ja uranäkymiin.
  • ESR-hankkeissa opiskelijoille tarjotaan yrittäjyys-, ongelmanratkaisu- ja luovuuskoulutusta, jotka täydentävät heidän muita opintojaan ja antavat heille paremmat valmiudet työelämää varten. Yliopistojen tutkimusosastot saavat rahoitusta voidakseen ottaa enemmän jatko-opiskelijoita, ja niiden odotetaan muodostavan Euroopan kattavia verkostoja muiden tutkijaryhmien kanssa.

ESR:n painopisteenä on helpompi pääsy korkea-asteen opintoihin ja sitä tarjoaviin yliopistoihin ja muihin oppilaitoksiin. Helpompi pääsy tarkoittaa naisten rohkaisemista opiskelemaan teknisiä aineita, joissa he ovat aliedustettuina. Se tapahtuu esimerkiksi edistämällä verkottumista ja kutsumalla nimekkäitä naispuolisia yliopiston käyneitä roolimalleiksi. Opintoihin kannustetaan myös epäedullisessa asemassa olevia ryhmiä, ja esimerkiksi maahanmuuttajille, vammaisille ja nuorille romaneille suunnatuissa aloitteissa heitä kannustetaan hankkimaan korkeampaa koulutusta ja kehittämään omia lahjojaan.