Navigation path

Kõrgemad sihid

Kuna majanduses kasvab kõrget kvalifikatsiooni eeldavate tööde osakaal, vajab Euroopa rohkem kolmanda taseme haridusega inimesi. ESF rahastab kolmanda taseme õppe uuenduslikke edasiarendusi, toetades koostööd erialavaldkondadega ja avades võimalusi ka seni kõrghariduses alaesindatud rühmadele.

Euroopa majandusliku heaolu tagamiseks on hädasti vaja rohkem kõrgharidusega inimesi. Enamjaolt just ülikoolide ja muude kolmanda taseme haridust pakkuvate asutuste lõpetajad toovad endaga juhtimisoskused, teaduse ja kunsti tegemiseks vajalikud anded ning tehnikateadmised, mis aitavad Euroopal minna üle üha suuremat tähtsust omandavale digitaalmajandusele.

  • Seepärast toetab ESF jõuliselt laiemat juurdepääsu kõrgkoolidele ning nende kvaliteedi tõstmiseks mõeldud tegevusi. Alaesindatud ja kaitsetus olukorras elanikerühmadest (näiteks rahvusvähemustest) pärit tudengitel, samuti täiskasvanud õppuritel aidatakse alustada kolmanda taseme hariduse omandamist.
  • Lisaks sellele aidatakse kolmanda taseme haridust andvatel asutustel töötada välja uusi ja uuenduslikke õppekavasid ja -meetodeid (näiteks IT-põhine õpe). Nende kaasabil muutuvad haridusressursid avatumaks, tänu millele saab pakkuda elukestva õppe võimalusi töötajatele ja tööotsijatele, kelle oskused vajavad täiendamist.
Shutterstock/41035354
  • Toetatakse ülikoolide ja kutseõppeasutuste koostööd ning võrgustikutegevust kohalike ja piirkondlike tööandjatega nii tudengite tutvustamiseks potentsiaalsetele tööandjatele kui ka selleks, et ettevõtted akadeemilises maailmas kuuldavaks teha ning viia ülikoolidest tulijate kvalifikatsioon vastavusse pakutavate töökohtade ja karjäärivõimalustega.
  • ESFi projektide raames pakutakse tudengitele kursusi ettevõtlus-, probleemilahendus- ja loominguliste oskuste omandamiseks, mis täiendavad õpinguid valitud erialal ning aitavad end tööeluks paremini ette valmistada. Ülikoolide teadusosakondadele jagatakse toetust kraadiüliõpilaste arvu suurendamiseks ja üleeuroopaliste koostöövõrgustike rajamiseks teiste uurimisrühmadega.

Kokkuvõttes on ESFi prioriteediks laiem juurdepääs kolmanda taseme haridusele ja seda pakkuvatele ülikoolidele. Laiem juurdepääs tähendab seda, et naisi julgustatakse õppima tehnilisi erialasid, kus nende sugu on alaesindatud – näiteks edendades koostöövõrgustike loomist ja kutsudes eeskujuks väljapaistvaid naisakadeemikuid. Algatustega, mis julgustavad sisserändajaid, puuetega inimesi ja noori romasid kõrghariduse poole pürgima ning oma andeid arendama, pakutakse võimalust osaleda ka ebasoodsas olukorras olevatele rahvastikurühmadele.