Navigation path

Inspirere folk til et højere ambitionsniveau

Andelen af højt kvalificerede job stiger i den europæiske økonomi, og der er brug for flere arbejdstagere med en videregående uddannelse. ESF finansierer innovative forbedringer i de videregående uddannelsessystemer, støtter partnerskaber med erhvervslivet og sikrer underrepræsenterede grupper adgang til videregående uddannelse.

Flere højtuddannede er en helt afgørende faktor for at skabe økonomisk fremgang i Europa. Det er kandidaterne fra universiteterne og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner, der skal levere de ledelsesmæssige kompetencer, de videnskabelige og kunstneriske evner og den tekniske viden, som kan sikre Europa en solid position i den voksende digitale økonomi.

  • Derfor yder ESF massiv støtte til projekter, der kan sikre bredere adgang til universiteter og højere uddannelser, og som kan forbedre kvaliteten i uddannelserne. Der sættes særlig fokus på studerende fra underrepræsenterede og sårbare grupper såsom etniske minoriteter. Derudover fokuseres der på voksenuddannelse.
  • De videregående uddannelsesinstitutioner kan også modtage støtte til udvikling af nye og innovative læreplaner og undervisningsmetoder som f.eks. it-baseret læring. Det skal sikre lettere adgang til undervisningsmaterialer og støtte livslang læring for arbejdsaktive og jobsøgende, der har behov for at opgradere deres kompetencer.
Shutterstock/41035354
  • Det ydes støtte til partnerskaber og netværk mellem universiteter og erhvervsuddannelser og lokale og regionale arbejdsgivere. Formålet er at introducere de studerende til mulige arbejdsgivere og sikre input fra virksomhederne til de akademiske uddannelser, så man sikrer, at de studerende udstyres med de kvalifikationer, der er nødvendige i deres fremtidige job og karrierer.
  • ESF-projekterne udbyder iværksætterkurser for studerende samt kurser i problemløsning og kreative færdigheder, der kan supplere studierne og forbedre deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Universiteternes forskningsafdelinger kan få tilskud til at ansætte flere ph.d.-studerende og til opbygning af tværeuropæiske netværk med andre forskergrupper.

Det er en af ESF's overordnede prioriteter at sikre bredere adgang til videregående uddannelse og til de universiteter og akademier, der udbyder uddannelserne. Det kan opnås ved at tiltrække kvinderne til de tekniske fag, hvor de er underrepræsenterede, f.eks. ved at yde støtte til etablering af netværker og invitere kendte kvindelige akademikere, der kan foregå som rollemodeller. Derudover støttes projekter, der øger deltagelsen fra dårligt stillede grupper, f.eks. indvandrere, handicappede og unge romaer, og hjælper dem ind på de videregående uddannelser og til at udnytte deres talenter.