Navigation path

Всеки може да има по-високи цели

Делът на работните места в икономиката, изискващи висока квалификация, нараства и Европа се нуждае от повече хора с висше образование. ЕСФ финансира иновативни подобрения в преподавателската дейност във висшето образование, като подпомага партньорствата с индустрията и навлизането на хора, които са слабо представени във висшето образование.

По-доброто предлагане на високообразовани хора е изключително важно за икономическото благополучие на Европа като цяло. Именно завършилите университети и други институции за висше образование са хората, които в голяма степен ще осигурят управленските умения, научния и артистичния талант и инженеринговото ноу-хау, които ще отведат Европа в разрастващата се цифрова икономика.

  • Ето защо ЕСФ категорично подкрепя по-широкия достъп до университети и колежи, както и дейностите за подобряване на тяхното качество. Учениците от слабо представени и уязвими групи, като например етническите малцинства, получават помощ, за да запишат висше образование, както и възрастните учащи се.
  • Висшите учебни заведения също получават помощ за разработване на нови и иновативни учебни програми и методи на преподаване — като например, учене на основата на ИТ. Това допринася за по-открити образователни ресурси, които подпомагат възможностите за обучение през целия живот за работещите и хората, търсещи работа, които трябва да актуализират своите умения.
Shutterstock/41035354
  • Партньорството и работата в мрежа между университети и колежи за професионално обучение и местни и регионални работодатели се подпомага както за да се представят студентите на потенциални работодатели, така и за да има бизнесът право на глас в академичния свят и да е сигурен, че квалификацията на завършващите съответства на наличните работни места и професионални пътеки.
  • Проектите на ЕСФ предлагат на студентите курсове по предприемачество, решаване на проблеми и креативни умения, които допълват избраните от тях специалности и подобряват пригодността им за професионалното поприще. Университетските изследователски отдели получават финансиране за прием на повече докторанти и подкрепа за изграждането на трансевропейски мрежи с други изследователски групи.

Като цяло, по-широкият достъп до висше образование и до университетите и колежите, които го предоставят, е приоритет на ЕСФ. По-широк достъп означава насърчаване на жени да изучават технически специалности, където те са слабо представени — например, като се насърчава работата в мрежа и се канят видни жени учени, които могат да играят ролята на модели за подражание. Означава също предоставяне на помощ за участието на групи в неравностойно положение чрез инициативи за насърчаване на имигранти, лица с увреждания и млади роми да поемат предизвикателството на висшето образование и да развиват своите таланти.