Navigation path

Začleňujúce prístupy

Niektoré skupiny v spoločnosti musia čeliť diskriminácii pri hľadaní práce i na pracovisku. Patria sem ženy, starší pracovníci, príslušníci menšín, prisťahovalci a ďalší. V záujme pomoci týmto i ďalším skupinám sa v projektoch ESF presadzujú aktívne opatrenia začleňovania zložené zo série krokov, ktoré týchto ľudí povedú k zamestnaniu.

Mnohí uchádzači o zamestnanie potrebujú len pomoc pri nadobúdaní nových zručností alebo pracovnej praxe, avšak znevýhodnenejšie osoby môžu vyžadovať intenzívnejšiu podporu. Jedným zo spôsobov pomoci je integrované vedenie k zamestnaniu, v rámci ktorého sa poskytuje individuálna podpora s cieľom doviesť ich do zamestnania alebo zlepšiť ich osobné blaho. Na poradenstvo o potrebách a plánoch jednotlivca môže nadviazať pomoc pri nadobúdaní vhodných zručností a následné sprevádzanie účastníka postupom hľadania práce a podávania žiadostí. Neskôr sa v spolupráci so zamestnávateľom môže poskytovať nadväzná podpora. Súčasťou tohto postupu môže byť zlepšenie prístupu k zdravotníckym a sociálnym službám a pomoc pri starostlivosti o deti. Aktívne opatrenia začleňovania sa vykonávajú v mnohých projektoch ESF.

  • Množstvo projektov ESF bojuje proti diskriminácii, ktorej ľudia čelia pri hľadaní práce a na pracovisku. Medzi aktivity patrí vytváranie spôsobov opätovného vstupu a integrácie do zamestnania pre diskriminované skupiny, napr. prostredníctvom projektov, ktoré spolupracujú so zamestnávateľmi na vymedzovaní pracovných príležitostí pre ženy s malými deťmi.
Istockphoto/19638144
  • V ďalších sa vytvára kultúra rôznorodosti na pracovisku, aby sa odstránila diskriminácia a zvýšilo sa povedomie. Ide napríklad o návštevy a semináre, na ktorých sa stretávajú mladí uchádzači o zamestnanie z prisťahovaleckého prostredia a miestne policajné a požiarne služby – cieľom je povzbudiť ich, aby zvážili kariéru vo verejných službách.

Projekty ESF pomáhajú širokému spektru ľudí, ktorí čelia ťažkostiam a diskriminácii. Matky, ktoré sa tešia na návrat do zamestnania po materskej dovolenke, no ich záväzky súvisiace so starostlivosťou o deti sú pre zamestnávateľov nežiaduce, starší ľudia s vysokou kvalifikáciou, ktorých povýšenie sa odkladá v prospech mladších kandidátov, prisťahovalci, ktorí sú diskriminovaní zo strany potenciálnych zamestnávateľov, skutočných zamestnávateľov alebo kolegov, ľudia s chronickými ochoreniami alebo bývalí väzni prepustení na slobodu. To všetko sú skupiny osôb, ktoré sú diskriminované na trhu práce - tak pri hľadaní pracovného miesta, ako aj pri zotrvaní na ňom alebo ďalšom postupe v rámci tohto pracovného miesta.