Navigation path

Kaasavad lähenemisviisid

Mõned ühiskonnagrupid kogevad diskrimineerimist tööotsingutel ning ka töökohas. Nende hulka kuuluvad muuhulgas naised, eakamad töötajad, vähemused ja sisserändajad. Selliste ja ka muude rühmade aitamiseks edendatakse ESFi projektide raames aktiivse kaasamise meetmeid, mis aitavad inimeste tööle saamise võimalusi sammhaaval parandada.

Kui paljud tööotsijad vajavad abi vaid uute oskuste omandamiseks või tööle pääsemiseks, siis ebasoodsamas olukorras inimestel on vaja tugevamat toetust, mis võib hõlmata integreeritud juurdepääsu tööhõivele ehk inimese personaalset toetamist töölesaamisel või parema elukvaliteedi saavutamisel. Nõustamisele individuaalsete vajaduste ja püüdluste teemal võib järgneda abi vastavate oskuste omandamiseks, seejärel ollakse osalejale toeks töö otsimisel ja tööle kandideerimisel – lisaks sellele pakutakse tuge ka hiljem, sageli juba koostöös tööandjaga. Selle protsessi juurde võib kuuluda ka tervishoiu- ja sotsiaalteenuste parema kättesaadavuse ning lapsehoiutoetuse tagamine. Seesuguseid aktiivse kaasamise meetmeid rakendatakse paljudes ESFi projektides.

  • Arvukad ESFi projektid võitlevad diskrimineerimisega, mida inimesed kogevad töökohas ja tööle kandideerimisel. Muu hulgas luuakse diskrimineerimise all kannatavatele rühmadele võimalusi uuesti tööturule sisenemiseks ja sulandumiseks, näiteks projektides, mille eesmärk on koostöös tööandjatega uurida võimalusi töö leidmiseks väikelaste emadele.
Istockphoto/19638144
  • Diskrimineerimise tõkestamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks püütakse juurutada soosivat suhtumist mitmekesisusse töökohas. Näitena võib tuua noortele sisserändajatest tööotsijatele õppekäikude ning lühikursuste korraldamist kohalikus politsei- ja tuletõrjeametis, mille eesmärk on tutvustada töövõimalusi avalikus teenistuses.

ESFi projektid aitavad paljusid raskuste ja diskrimineerimisega kokku puutuvaid inimesi: emasid, kes loodavad pärast laste sünnitamist tagasi tööle minna, kuid kelle lastehoiukohustused ei ole tööandjatele meelepärased; kõrge kvalifikatsiooniga eakamaid inimesi, kelle asemel edutatakse nooremaid kandidaate; sisserändajaid, keda diskrimineerivad (potentsiaalsed) tööandjad või kolleegid; krooniliste haiguste põdejaid ja vanglast vabanenuid. Need on rahvastikurühmad, keda tööturul diskrimineeritakse – nii töölesaamisel, töökoha säilitamisel kui ka karjääri tegemisel.