Navigation path

Цялостни подходи

Някои социални групи се сблъскват с дискриминация при намиране на работа, както и на работното място. Това са жени, възрастни работници, малцинства, имигранти и други. За да се помогне на тези и други групи, проектите на ЕСФ насърчават мерки за активно приобщаване, включващи серия от стъпки, които да ги насочват към заетост.

Докато повечето хора, търсещи работа, се нуждаят от помощ за нови умения или намиране на работа, хората в неравностойно положение може да се нуждаят от по-интензивна помощ. Това включва „интегрирани пътища към работа“ — което означава предоставяне на индивидуална персонална подкрепа за насочване към заетост или за подобряване на състоянието им. Консултациите за индивидуалните нужди и стремежи могат да бъдат последвани от помощ за придобиване на подходящи умения, след това съпровождане на участника в процеса на търсене и кандидатстване за работа — и предоставяне на последваща помощ, често пъти в сътрудничество с работодателя. Част от този процес може да бъде по-добрият достъп до здравни и социални услуги и подкрепата за отглеждане на децата. Голям брой проекти на ЕСФ прилагат подобни мерки за активно приобщаване.

  • Много проекти на ЕСФ се борят срещу дискриминацията, пред която са изправени хората при намиране на работа и на работното място. Дейностите включват създаване на пътища за завръщане и реинтеграция в работната среда за групи, подложени на дискриминация, например в проекти, които работят с работодателите за идентифициране на възможностите за работа за жени с малки деца.
Istockphoto/19638144
  • Други се занимават със създаването на култура на разнообразие на работното място с цел борба с дискриминацията и повишаване на информираността. Примерите включват посещения и семинари, организирани между млади имигранти, търсещи работа, и местните полицейски и противопожарни служби — чиято цел е те да бъдат насърчени да обмислят тези обществените служби като вариант за професия.

Проектите на ЕСФ помагат на широк кръг от хора, изпитващи затруднения и дискриминация. Майки, които опитват да се върнат на работа отново след раждане, но чиито задължения по отглеждането на децата са нежелани от работодателите; по-възрастни хора с висока квалификация и богат опит, които са пренебрегвани при повишение в полза на по-млади кандидати; имигранти, които са дискриминирани от потенциалните или настоящите работодатели, или колеги; хора с хронични заболявания или бивши затворници. Това са групи от хора, които са обект на дискриминация на пазара на труда — при намиране на работа, запазването й и в професионалното израстване.