Navigation path

Samen voor vooruitgang

Het ESF geeft steun aan een brede waaier van organisaties die actief zijn op het gebied van werkgelegenheid. Het ESF helpt deze organisaties een bijdrage te leveren aan de beleidsvorming op dat gebied en aan hervormingen in de manier waarop het beleid wordt opgesteld en uitgevoerd.

Het ESF steunt efficiënte en doeltreffende overheidsdiensten en helpt daarnaast veel andere organisaties om de capaciteiten en de vaardigheden te krijgen die zij nodig hebben om bij te dragen aan meer werkgelegenheid. Hieronder vallen onder andere onderwijsinstellingen, werknemersorganisaties, ngo’s die zich bezighouden met werkgelegenheid, sociale insluiting en kwetsbare groepen, en werkgeversorganisaties. Het is van het grootste belang dat deze actoren in het maatschappelijk middenveld beschikken over uitstekende vaardigheden met betrekking tot beleidsvorming en management als zij op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau in partnerschappen met elkaar moeten samenwerken om het arbeidsmarktbestel te hervormen en het beleid op dat gebied ten uitvoer te leggen.

Istockphoto/14377944

Het ESF steunt netwerkvorming tussen deze sociale partners om de bruggen te slaan en de communicatiekanalen te bouwen die nodig zijn om optimaal aan de ESF-programma's te kunnen bijdragen. Ervaring uit het verleden heeft geleerd dat de complexe problemen die zich tijdens het uitwerken en uitvoeren van ESF-activiteiten voordoen, het best worden opgelost wanneer al deze organisaties samenwerken in partnerschappen, zodat ze elkaar aanvullen en versterken, bouwen aan een gedeelde visie en bijdragen tot het uitvoeren van succesvollere programma's en projecten.