Navigation path

Skuteczniejsze instytucje

Europejski Fundusz Społeczny ułatwia organom administracji publicznej i usługodawcom publicznym poprawę skuteczności ich działań. Celem jest zapewnienie lepszego wsparcia osobom poszukującym pracy, pracownikom i obywatelom, między innymi dzięki szerszemu dostępowi do publicznych służb zatrudnienia i usług medycznych.

Głównymi czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego są jakość i wydajność administracji publicznej. Dzięki lepszej organizacji i wyższym kwalifikacjom personelu samorządy lokalne i publiczne służby zatrudnienia mogą sprawniej obsługiwać obywateli i poprawić jakość życia w społeczności. Słabiej rozwinięte państwa członkowskie i regiony, zwane również regionami konwergencji , często nie dysponują administracyjnymi możliwościami skutecznego wspierania zatrudnienia. Projekty finansowane ze środków EFS ułatwiają wdrożenie niezbędnych systemów i uzyskanie odpowiednich kwalifikacji.

Shutterstock/116132881

Osoby zajmujące się szkoleniem personelu w instytucjach publicznych mogą korzystać z nowych programów i metod nauczania ułatwiających podniesienie kwalifikacji. Europejski Fundusz Społeczny wspiera programy szkoleniowe dla urzędników administracji publicznej, umożliwiając im wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania i usług ukierunkowanych na klientów. Duża część tego wsparcia jest udzielana w postaci transnarodowych projektów EFS, w ramach których doświadczeni praktycy z bardziej rozwiniętych regionów UE przedstawiają wskazówki i informacje na temat sprawdzonych metod oraz działań, których należy unikać. Taka współpraca pozwala najskuteczniej przekazywać prawidłowe sposoby postępowania.

Kolejnym obszarem objętym wsparciem EFS jest wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych oraz zapewnianie urzędnikom publicznym kwalifikacji umożliwiających ich pełne wykorzystanie. Celem pomocy jest zaoferowanie lepszych usług zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i pracowników, którzy potrzebują szkoleń, oraz obywateli korzystających z usług administracji lokalnej. Lepsze usługi publiczne przyczyniają się do poprawy jakości życia w regionie, mogą ułatwić zwiększenie zatrudnienia i zapewniają skuteczną pomoc grupom w niekorzystnej sytuacji , w tym osobom z niepełnosprawnościami lub długotrwale bezrobotnych.