Navigation path

Tõhusamad institutsioonid

ESF aitab riigiasutustel ja avalike teenuste osutajatel oma tegevust tõhusamaks ja tulemuslikumaks muuta. Selle abi eesmärk on pakkuda tööotsijatele, töötajatele ja kodanikele tõhusamat toetust, muutes näiteks tööhõive- ning tervishoiuteenused paremini kättesaadavaks.

Riiklike haldusorganite tegevuse kvaliteet ja tõhusus on sotsiaalmajanduslikus arengus määrava tähtsusega. Parem töökorraldus ja hea väljaõppega personal võimaldab kohalikel omavalitsustel ning tööhõivetalitustel pakkuda kodanikele paremaid teenuseid ja parandada kohaliku rahva elukvaliteeti. Vähemarenenud liikmesriikides ja piirkondades ehk nn lähenemispiirkondadeks, võib nappida kaasaegset haldussuutlikkust tööhõive piisavalt tõhusaks ja tulemuslikuks toetamiseks. ESFi rahastatud projektid aitavad luua vajalikke süsteeme ja pakkuda oskusi, mille järele on nõudlus.

Shutterstock/116132881

Ametiasutuste personalikoolitajad saavad teadmisi uute õppekavade ja täiendusõppemeetodite kohta. ESF toetab riigiteenistujate koolitusprogramme, mille käigus jagatakse oskusi kaasaegsete juhtimissüsteemide ja kliendile orienteeritud teenuste rakendamiseks. Suur osa abist liigub riikidevaheliste ESFi projektide kaudu, mille raames praktikud ELi arenenumatest piirkondadest pakuvad tuge ja annavad nõu, millised lahendused toimivad ning mida tasuks vältida. Niisugune koostöö aitab tagada heade tavade võimalikult tulemusliku edasiandmise.

Teine ESFi toetust saav valdkond on kaasaegsete infotehnoloogiasüsteemide juurutamine ja riigiametnikele nende kasutamiseks vajalike oskuste jagamine. Abi eesmärk on pakkuda paremaid teenuseid nii tööotsijatele, koolitust soovivatele töötajatele kui ka kohalike omavalitsustega asju ajavatele kodanikele. Paremate avalike teenuste kaudu võib piirkonnas paraneda elukvaliteet, suureneda tööhõive ning muutuda tõhusamaks abi ebasoodsas olukorras olevatele rahvastikurühmadele (näiteks puuetega inimesed või pikaajalised töötud).