Navigation path

По-ефективни институции

ЕСФ помага на публичните администрации и доставчиците на обществени услуги да станат по-ефективни и полезни в своята дейност. Целта на тази помощ е да се подобри подкрепата за хората, търсещи работа, за работещите и гражданите, например посредством по-добър достъп до услуги в областта на заетостта и здравеопазването.

Качеството и ефективността на публичната администрация са изключително важни фактори за социално-икономическото развитие. С по-добра организация и добре обучен персонал местните съвети и служби за заетост могат по-добре да обслужват гражданите и да подобрят качеството на живот в своите общности. По-слабо развитите държави-членки и региони, известни като „региони за сближаване“, може да не притежават съвременните административни възможности, с които могат да подпомагат заетостта по най-ефективния и полезен начин. Проектите, финансирани от ЕСФ, спомагат за създаване на необходимите системи и умения.

Shutterstock/116132881

Водещите обучението на персонала в обществените учреждения могат да получат знания за нови учебни програми и методи за подобряване на уменията. ЕСФ подпомага програми за обучение за държавни служители, които им осигуряват уменията за внедряване на модерни системи за управление и ориентирани към клиентите услуги. Голяма част от тази помощ се предоставя по транснационални проекти на ЕСФ — при които специалисти от по-развити региони на ЕС предоставят съвети и подкрепа за това кое работи добре и кое да се избягва. Подобно сътрудничество е важно, за да се гарантира предаването на добрите практики по най-ефективния начин.

Въвеждането на модерни системи за информационни технологии и обучаването на държавните служители в уменията за използването им е друга област, която получава подкрепа от ЕСФ. Целта на тази помощ е да предложи по-добро обслужване на гражданите, независимо дали са хора, търсещи работа, работещи, но търсещи възможности за обучение, или граждани, които имат контакти с местните администрации. По-добрите обществени услуги могат да подобрят качеството на живот в даден регион, да помогнат за повишаване на заетостта и да осигурят по-ефективна помощ на групите в неравностойно положение, като например хората с увреждания и дългосрочно безработните.