Navigation path

Hur ESF fungerar

Varje medlemsstat driver i samarbete med Europeiska kommissionen, ett eller flera operativa program för ESF-finansiering under den sjuåriga programperioden. Operativa program beskriver prioriteringarna för ESF-verksamheter och deras mål.

EU distribuerar ESF-stöd till medlemsstaterna och regionerna för att finansiera deras verksamhetsprogram. Dessa program främjar sysselsättningsrelaterade projekt som drivs av en rad offentliga och privata organisationer som kallas förmånstagare. Dessa projekt gynnar deras deltagare – vanligtvis individer, men även företag och organisationer.

Att arbeta i partnerskap

Europeiska socialfonden är utformad och genomförs i ett partnerskap mellan Europeiska kommissionen och de nationella och regionala myndigheterna. Detta partnerskap involverar också ett stort utbud av andra partners, t.ex. icke-statliga organisationer och arbetstagarorganisationer, i utformningen av ESF-strategin och övervakningen av dess genomförande. Att arbeta i partnerskap är det bästa sättet att säkerställa att utgifterna spenderas så effektivt som möjligt och tillgodoser behoven hos den berörda regionen eller samhället. Två andra viktiga principer styr funktionen hos ESF:

  • Medfinansiering garanterar ägande på nationell och regional nivå: ESF-stöd åtföljs alltid av offentlig eller privat finansiering. Medfinansieringsnivåerna varierar mellan 50 % och 85 % (95 % i undantagsfall) av de totala projektkostnaderna, beroende på regionens relativa välstånd.
  • Gemensam förvaltning möjliggör ansvarstagande på lämplig nivå: ESF-riktlinjer är utformade på europeisk nivå genom samråd med en rad olika intressenter och de operativa programmen förhandlas mellan nationella myndigheter och kommissionen. Genomförandet på fältet, genom åtgärdsprogram, förvaltas av de berörda myndigheterna i respektive land.

Behovsbaserad finansiering

Nivån på ESF finansiering och vilka typer av projekt som finansieras skiljer sig från en region till en annan beroende på det relativa välståndet. EU:s regioner är indelade i tre finansieringskategorier baserat på deras regionala BNP per capita jämfört med EU genomsnittet (EU med 27 medlemsstater).

Stödberättigande för strukturfonder (ERDF och ESF) 2014–2020legend