Navigation path

Ako funguje ESF

Každý členský štát si v spolupráci s Európskou komisiou volí jeden alebo viacero operačných programov na prideľovanie financií z ESF, ktoré platia počas sedemročného programového obdobia. V operačnom programe sa popisujú priority aktivít ESF a ich ciele.

EÚ rozdeľuje prostriedky z ESF medzi členské štáty a regióny, ktoré z nich financujú svoje operačné programy. V rámci programov sa podporujú projekty súvisiace so zamestnanosťou, ktoré prevádzkujú rôzne verejné a súkromné organizácie, tzv. príjemcovia pomoci. Z projektov majú osoh ich účastníci, ktorými sú zväčša jednotlivci, ale takisto aj spoločnosti či organizácie.

Spolupráca v partnerstvách

Európsky sociálny fond sa formuje a realizuje v rámci partnerstva Európskej komisie a národných a regionálnych úradov. Do tohto partnerstva sa taktiež zapája široký výber iných partnerov, ako sú napr. MVO a zamestnanecké organizácie, ktorí sa zúčastňujú tvorby stratégie ESF a monitorovania jeho realizácie. Spolupráca v partnerstve je najlepším spôsobom, ako zaistiť čo najúčinnejšie a najefektívnejšie vynakladanie prostriedkov a naplnenie potrieb daného regiónu či spoločenstva. Fungovanie ESF sa pridržiava ďalších dvoch významných zásad:

  • Spolufinancovaním sa zabezpečuje vlastníctvo na národnej a regionálnej úrovni: Financovanie z ESF sa vždy kombinuje s financovaním z verejných alebo súkromných zdrojov. Podiely spolufinancovania sa pohybujú od 50 % do 85 % (vo výnimočných prípadoch 95 %) z celkových nákladov na projekt v závislosti od relatívneho bohatstva v regióne.
  • Spoločné riadenie umožňuje prevzatie zodpovednosti na primeranej úrovni: Pravidlá fungovania ESF sa formujú na európskej úrovni prostredníctvom konzultácií so širokým spektrom zainteresovaných strán a operačné programy sa tvoria na základe rokovaní medzi vnútroštátnymi úradmi a Komisiou. Vykonávanie v praxi prostredníctvom operačných programov riadia príslušné úrady v jednotlivých krajinách.

Financovanie opodstatnené potrebami

Úroveň financovania prostredníctvom ESF a druhy financovaných projektov sa regionálne líšia a závisia od relatívneho bohatstva v regiónoch. Regióny EÚ sú rozdelené do troch kategórií financovania na základe regionálneho HDP na osobu v porovnaní s priemerom v EÚ (EÚ s 27 členskými štátmi).

Oprávnenosť štrukturálnych fondov (EFRR a ESF) 2014 – 2020legend