Navigation path

Jak działa EFS

Każde państwo członkowskie przyjmuje we współpracy z Komisją Europejską jeden lub kilka programów operacyjnych w ramach finansowania EFS w siedmioletnim okresie programowania. Programy operacyjne ustalają priorytety dla działań EFS i cele do zrealizowania.

UE przekazuje środki EFS państwom członkowskim i regionom, które wykorzystują je do finansowania realizowanych przez siebie programów operacyjnych. W ramach tych programów finansuje się projekty związane z zatrudnieniem, realizowane przez publiczne i prywatne instytucje, nazywane beneficjentami. Projekty realizowane są na rzecz ich uczestników, którymi są zazwyczaj osoby prywatne, ale również firmy lub organizacje.

Partnerska współpraca

Europejski Fundusz Społeczny został stworzony i wprowadzony wspólnie przez Komisję Europejską oraz władze krajowe i regionalne. We współpracy tej biorą udział również inni partnerzy, np. organizacje pozarządowe i pracownicze, które uczestniczą w określaniu strategii EFS i nadzorowaniu jej wdrażania. Partnerska współpraca jest najlepszym sposobem na zapewnienie, że przyznane środki będą użytkowane tak skutecznie, jak to tylko możliwe, zgodnie z potrzebami określonych regionów lub społeczności. Działalnością EFS kierują ponadto dwie inne ważne zasady:

  • Współfinansowanie budzi poczucie odpowiedzialności zarówno na poziomie władz krajowych, jak i regionalnych. Do finansowania EFS dochodzą zawsze środki publiczne lub prywatne. Stopy współfinansowania wynoszą od 50 do 85% (w wyjątkowych przypadkach do 95%) całkowitych kosztów projektu w zależności od względnej zamożności danego regionu.
  • Współzarządzanie umożliwia rozłożenie odpowiedzialności na odpowiednich poziomach władzy: Wytyczne EFS są określane na poziomie europejskim na podstawie konsultacji z różnymi zainteresowanymi stronami, zaś programy operacyjne są ustalane w oparciu o rozmowy pomiędzy władzami krajowymi i Komisją. Wdrażaniem projektów w terenie w ramach programów operacyjnych zarządzają odpowiednie władze w poszczególnych państwach.

Finansowanie oparte na potrzebach

Zakres pomocy EFS oraz rodzaje objętych finansowaniem projektów są różne w poszczególnych regionach i zależą od ich względnej zamożności. Regiony UE dzieli się na trzy kategorie na podstawie PKB na mieszkańca w regionie w porównaniu ze średnią dla UE (UE z 27 państwami członkowskimi).

Fundusze strukturalne (EFRR i EFS) - kwalifikowalność na lata 2014-2020legend