Navigation path

Hoe het ESF werkt

Elke lidstaat bereikt, in samenwerking met de Europese Commissie, een akkoord over een of meer operationele programma's voor ESF-financiering voor de planningsperiode van zeven jaar. Operationele programma's beschrijven de prioriteiten voor ESF-activiteiten en hun doelstellingen.

De EU verdeelt ESF-financiering tussen de lidstaten en regio's ter financiering van hun operationele programma's. Deze programma's financieren werkgerelateerde projecten die geleid worden door de begunstigden, een reeks openbare en private organisaties. Deze projecten komen ten goede aan hun deelnemers - meestal particulieren, maar ook bedrijven of organisaties.

In partnerschap werken

Het Europees Sociaal Fonds wordt ontworpen en toegepast via een partnerschap tussen de Europese Commissie en de nationale en regionale autoriteiten. Dit partnerschap betrekt ook een breed scala van andere partners, zoals NGO's en werknemersorganisaties, bij het plannen van de ESF-strategie en de opvolging van haar uitvoering. Een dergelijk partnerschap is de beste manier om te garanderen dat het geld zo doeltreffend en efficiënt mogelijk wordt besteed en aan de noden van de regio of gemeenschap in kwestie voldoet. Twee andere belangrijke principes bepalen de werking van de ESF:

  • Cofinanciering garandeert eigenaarschap op nationaal en regionaal niveau: ESF-financiering gaat altijd gepaard met openbare of particuliere financiering. Medefinancieringspercentages variëren tussen 50% en 85% (95% in uitzonderlijke gevallen) van de totale projectkosten, afhankelijk van de relatieve rijkdom van de regio.
  • Gedeeld beheer zorgt ervoor dat er op het juiste niveau verantwoordelijkheid wordt genomen: ESF-richtlijnen worden opgesteld op Europees niveau na overleg met een groot aantal uiteenlopende betrokken partijen. De nationale overheden en de Commissie onderhandelen over de operationele programma's. De uitvoering ter plaatse wordt aan de hand van operationele programma's begeleid door de bevoegde autoriteiten van elk land.

Financiering op basis van behoefte

De omvang van de ESF-financiering en de soorten projecten die worden gefinancierd verschillen van regio tot regio, afhankelijk van de relatieve rijkdom. De EU-regio's worden opgedeeld in drie financieringscategorieën op basis van hun regionale BBP per capita in vergelijking met het EU-gemiddelde (de EU met 27 lidstaten).

Structuurfondsen (EFRO en ESF) 2014-2020 verkiesbaarheidlegend