Navigation path

Kā darbojas ESF

Ikviena dalībvalsts partnerībā ar Eiropas Komisiju vienojas par vienu vai vairākām darbības programmām ESF finansējumam septiņu gadu plānošanas periodā. Darbības programmās ir aprakstītas ESF darbības prioritātes, kā arī to mērķi.

ES sadala ESF finansējumu dalībvalstīm un reģioniem, lai finansētu to darbības programmas. Šīs programmas finansē ar nodarbinātību saistītus projektus, ko īsteno dažādas valsts un privātās organizācijas, kuras dēvē par finansējuma saņēmējiem. Šie projekti sniedz labumu to dalībniekiem, kas parasti ir privātpersonas, taču reizēm arī uzņēmumi vai organizācijas.

Darbs partnerībā

Eiropas Sociālais fonds ir izveidots un tā darbība tiek īstenota partnerībā starp Eiropas Komisiju un valsts un reģionālajām pārvaldes iestādēm. Šajā partnerībā tiek iesaistīti arī daudzi citi partneri, piemēram, NVO un darba ņēmēju organizācijas, lai palīdzētu izstrādāt ESF stratēģiju un uzraudzīt tās īstenošanu. Darbs partnerībā ir piemērotākais veids, kā nodrošināt, ka atbalsts ir pēc iespējas efektīvāks un iedarbīgāks un atbilst attiecīgā reģiona vai kopienas vajadzībām. ESF darbību nosaka vēl divi svarīgi principi:

  • Līdzfinansēšana nodrošina reālu ieinteresētību valsts un reģionālajā līmenī — ESF finansējumu vienmēr papildina ar valsts vai privāto finansējumu. Līdzfinansēšanas apjoms var būt robežās no 50 % līdz 85 % (izņēmuma gadījumos — 95 %) no kopējām projekta izmaksām atkarībā no reģiona relatīvā labklājības līmeņa.
  • Kopīga pārvaldība ļauj uzņemties atbildību attiecīgajā līmenī — ESF darbības pamatnostādnes izstrādā Eiropas līmenī, apspriežoties ar daudzām ieinteresētajām personām, savukārt par darbības programmām vienojas valstu iestādes un Komisija. Īstenošanas procesu uz vietas ar darbības programmu palīdzību pārvalda attiecīgās iestādes katrā valstī.

Vajadzībām atbilstošs finansējums

ESF finansējuma apjoms un finansēto projektu veidi dažādos reģionos ir atšķirīgi atkarībā no to relatīvās labklājības. ES reģioni ir iedalīti trīs finansēšanas kategorijās, pamatojoties uz to reģionālo IKP uz vienu iedzīvotāju salīdzinājumā ar ES vidējo IKP (27 dalībvalstu ES).

Atbilstība līdzekļu saņemšanai no struktūrfondiem (ERAF un ESF) 2014.-2020. gada periodālegend