Navigation path

Miten ESR toimii?

Kukin jäsenvaltio sopii yhdessä Euroopan komission kanssa yhden tai useamman toimenpideohjelman ESR-rahoituksesta seitsemän vuoden rahoituskaudeksi. Toimenpideohjelmissa asetetaan ESR-toimien painopisteet ja niiden tavoitteet.

EU myöntää ESR-rahoitusta jäsenvaltioille ja alueille niiden toimenpideohjelmien rahoittamiseen. Toimenpideohjelmilla rahoitetaan työllisyyteen liittyviä hankkeita, joita hallinnoivat tuensaajiksi kutsutut julkiset tai yksityiset organisaatiot. Hankkeista on hyötyä hankkeiden osallistujille, joita ovat yleensä yksittäiset ihmiset mutta myös yritykset tai organisaatiot.

Työskentelyä kumppaneiden kanssa

Euroopan sosiaalirahaston toimintaa suunnitellaan ja sen toimia pannaan täytäntöön Euroopan komission sekä kansallisten ja alueellisten viranomaisten välisenä kumppanuutena. ESR-strategiaa ovat mukana suunnittelemassa ja sen täytäntöönpanoa valvomassa myös monia muita tahoja, kuten kansalaisjärjestöjä ja työntekijäjärjestöjä. Kumppanuus on paras tapa varmistaa, että varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja niillä täytetään kulloisenkin alueen tai yhteisön tarpeita. ESR:n toimintaa ohjaa kaksi keskeistä periaatetta:

  • Yhteisrahoituksella taataan kansallisen ja alueellisen tason sitoutuneisuus: ESR-rahoituksen rinnalla on aina julkinen tai yksityinen rahoitus. Yhteisrahoituksen osuus on alueen taloudellisen tilanteen mukaan 50–85 prosenttia (poikkeustapauksissa 95 prosenttia) hankkeiden kokonaiskuluista.
  • Jaettu hallinnointi suo mahdollisuuden kantaa vastuuta oikealla tasolla: ESR:n toimintaohjeet suunnitellaan Euroopan tasolla kuulemalla useita sidosryhmiä, ja toimintaohjelmista sovitaan kansallisten viranomaisten ja Euroopan komission kesken. Toimintaohjelmina toteutettavaa käytännön tasoa hallinnoivat kunkin maan vastaavat viranomaiset.

Tarveperusteinen rahoitus

ESR-rahoituksen taso ja rahoitettujen hankkeiden luonne vaihtelee alueiden suhteellisen varallisuustason mukaan. EU-alueet jaetaan kolmeen rahoitusluokkaan EU:n (27 jäsenvaltion EU) keskiarvoon verratun, henkeä kohden lasketun BKT:n mukaan.

Rakennerahastojen (EAKR ja ESR) tukikelpoisuus 2014–2020legend