Navigation path

Kuidas ESF töötab?

Iga liikmesriik kooskõlastab koostöös Euroopa Komisjoniga ühe või mitu rakenduskava ESFi vahendite jaotamiseks seitsmeaastaseks programmitöö perioodiks. Rakenduskavades kirjeldatakse ESFi meetmete prioriteete ja eesmärke.

EL jaotab ESFi vahendeid liikmesriikidele ja piirkondadele nende rakenduskavade rahastamiseks. Nende kavade kaudu rahastatakse tööhõivega seotud projekte, mida viivad ellu mitmesugused avalikud ja eraorganisatsioonid, keda nimetatakse toetusesaajateks. Nendest projektidest saavad kasu nendes osalejad – tavaliselt üksikisikud, kuid ka ettevõtted ja organisatsioonid.

Koostöö

Euroopa Sotsiaalfond kujundatakse ja seda rakendatakse Euroopa Komisjoni ning riiklike ja piirkondlike ametiasutuste vahelises koostöös. See partnerlus kaasab ESFi strateegia kujundamiseks ja selle rakendamise järelevalveks väga mitmesuguseid muid partnereid, näiteks vabaühendusi ja töötajate organisatsioone. Koostöö on parim võimalus tagada vahendite võimalikult tõhus ja tulemuslik kasutamine nii, et see vastab antud piirkonna või kogukonna vajadustele. ESFi tegevuse aluseks on veel kaks tähtsat põhimõtet.

  • Kaasrahastamine tagab omaksvõtu riiklikul ja piirkondlikul tasandil – ESFi rahastamine käib käsikäes riikliku või eraviisilise rahastamisega. Kaasrahastamise määr on projekti kogumaksumusest 50% kuni 85% (erandjuhtudel 95%) olenevalt piirkonna suhtelisest jõukusest.
  • Koostöös haldamine võimaldab võtta vastutust asjaomasel tasandil – ESFi suunised töötatakse välja Euroopa tasandil mitmesuguste sidusrühmadega konsulteerides, rakenduskavad kujunevad riiklike ametiasutuste ja komisjoni vaheliste läbirääkimiste tulemusel. Kohapealset rakendamist korraldavad rakenduskavade kaudu iga riigi asjaomased asutused.

Vajadustepõhine rahastamine

ESFi rahastamise tase ja rahastatavate projektide liigid on piirkonniti erinevad, olenevalt nende suhtelisest jõukusest. ELi piirkonnad liigitatakse nelja kategooriasse, lähtudes nende piirkondlikust SKTst inimese kohta võrreldes ELi keskmisega (27 liikmesriigiga EL)

Struktuurifondid (ERF ja ESF) – abikõlblikkus 2014–2020legend