Navigation path

Jak ESF pracuje

Každý členský stát v partnerství s Evropskou komisí odsouhlasí jeden či více operačních programů pro financování ESF na sedmileté programové období. Operační programy popisují priority pro činnosti ESF a jejich cíle.

EU distribuuje finanční prostředky z ESF do členských států a regionů pro financování jejich operačních programů. Z těchto programů jsou financovány projekty zaměstnanosti, které realizují nejrůznější veřejné i soukromé organizace nazývané příjemci. Tyto projekty přinášejí prospěch účastníkům – obvykle jednotlivcům, ale také firmám nebo organizacím.

Partnerská spolupráce

Evropský sociální fond je navržen a prováděn v partnerství Evropské komise a vnitrostátních a regionálních orgánů. Toto partnerství také zapojuje celou řadu dalších partnerů, například nevládní organizace a zaměstnanecké organizace, do utváření strategie ESF a sledování jejího provádění. Partnerská spolupráce je nejlepším způsobem jak zajistit, aby finanční prostředky byly vynaloženy co nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem a odpovídaly potřebám daného regionu nebo obce. Působení ESF se řídí podle dvou dalších důležitých zásad:

  • Spolufinancování zajišťuje, že vlastnictví je na vnitrostátní a regionální úrovni: Financování z ESF je vždy doprovázeno veřejným nebo soukromým financováním. Míra spolufinancování se pohybuje od 50 do 85 % (výjimečně 95 %) z celkových nákladů na projekty v závislosti na relativním bohatství regionu.
  • Sdílené řízení umožňuje převzít odpovědnost na příslušné úrovni: Pokyny ESF se vytvářejí na evropské úrovni na základě konzultací s širokou řadou zúčastněných stran a operační programy se projednávají mezi vnitrostátními orgány a Komisí. Provádění v praxi prostřednictvím operačních programů je řízeno příslušnými orgány v každé zemi.

Financování na základě potřeb

Úroveň financování ESF a typy projektů, které jsou financovány, se v různých regionech liší v závislosti na jejich relativním bohatství. Regiony EU jsou rozděleny do tří kategorií financování na základě jejich regionálního HDP na osobu v porovnání s průměrem EU (EU s 27 členskými státy).

Strukturální fondy (EFRR a ESF) – způsobilost v období 2014–2020legend