Navigation path

Lepšie vzdelávanie

ESF v celej EÚ financuje iniciatívy na zlepšenie vzdelávania a odbornej prípravy a na zaistenie toho, aby mladí ľudia ukončili celú školskú dochádzku a nadobudli zručnosti, ktoré im na pracovnom trhu umožnia konkurovať. Hlavnou prioritou je znížiť počet osôb, ktoré predčasne ukončujú školskú dochádzku, a takisto aj zlepšiť možnosti odborného a vysokoškolského vzdelávania.

Pomocou programov a projektov ESF sa zlepšuje výkon v celom vzdelávacom sektore od materských škôl cez univerzity až po systémy celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy. Cieľom je dosiahnuť tri hlavné výsledky:

Podpora vzdelávania zo strany ESF sa dotýka širokého spektra aktivít. Zavádzajú sa nové učebné osnovy s cieľom umožniť mladým ľuďom lepší štart do života a učitelia môžu využiť odborné vzdelávanie na zlepšenie svojho výkonu. Študenti okrem všeobecného vzdelania nadobúdajú zručnosti, ktoré im pomôžu zvoliť si povolania podľa svojich predstáv a získať prácu, ktorú priemysel potrebuje.

Istockphoto/18501706

ESF pomáha univerzitám a inštitúciám odborného vzdelávania vytvárať užšie vzťahy s podnikmi a zamestnávateľmi vo svojich krajinách a regiónoch, aby absolventi mohli hladko prejsť zo školy do zamestnania. Z fondov ESF sa podporuje vysokoškolský postgraduálny výskum a vývoj s cieľom zvýšiť počet mladých podnikateľov a novátorov, a to najmä v sektoroch výpočtovej techniky.

ESF posilňuje systémy vzdelávania, nezabúda však ani na ich zákazníkov, teda žiakov, vysokoškolských študentov, pracovníkov či uchádzačov o zamestnanie, ktorí chcú získať odborné vzdelanie a nové zručnosti. V mnohých projektoch sa podnikajú kroky na zníženie počtu osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou a zaisťuje sa, aby mladí ľudia mali vhodné zručnosti a kvalifikáciu. Tieto snahy sa týkajú najmä zraniteľných skupín, ako sú napr. menšiny a osoby s prisťahovaleckými koreňmi. V ďalších projektoch sa zaisťuje, aby sa pracovníci a uchádzači o zamestnanie zaujímali o možnosti celoživotného vzdelávania a udržiavali si aktuálne zručnosti a kvalifikáciu v súlade s vývojom potrieb odvetví a hospodárstva.