Navigation path

Parem haridus

Euroopa Liidu eri paikades rahastab ESF algatusi, mille eesmärk on parandada haridust ja koolitust ning seista hea selle eest, et noored käiksid oma haridustee lõpuni ja omandaksid oskused, mille abil tööturul edukamalt konkureerida. Kõige olulisem on siinkohal vähendada koolist väljalangevust ning parandada kutse- ja kolmanda taseme hariduse võimalusi.

ESFi programmid ja projektid aitavad tulemuslikumalt tegutseda kogu haridussektoril: lasteaedadest, koolidest ja ülikoolidest kuni elukestva õppe ja kutseõppesüsteemideni välja. Sihikul on kolm põhilist eesmärki:

ESFi haridustoetus hõlmab mitmesuguseid tegevusi. Et noori iseseisvaks eluks paremini ette valmistada, juurutatakse koolides uusi õppekavasid ning kvalifikatsiooni tõstmiseks koolitakse ka õpetajaid. Lisaks üldharidusele omandatakse oskusi, mis aitavad teha soovitud karjäärivalikuid ja pääseda tööle ettevõtetes täitmist vajavatele ametikohtadele.

Istockphoto/18501706

ESF aitab ülikoolidel ja kutseõppeasutustel luua tihedamaid sidemeid oma riigi ja piirkonna ettevõtete ning tööandjatega, et lõpetajad saaksid haridussüsteemist sujuvalt tööellu astuda. Peale selle toetatakse ESFi vahenditest teadus- ja arendustegevust ülikoolide kraadiõppes, et saada juurde noori ettevõtjaid ja novaatoreid, eriti kõrgtehnoloogilistes valdkondades.

Lisaks haridussüsteemide järeleaitamisele keskendub ESF ka nende klientidele: koolilastele, üliõpilastele, töötajatele ja tööotsijatele, kes soovivad osaleda koolitustel ja omandada uusi oskusi. Paljud projektid tegelevad koolist väljalangevuse vähendamise ning noortele asjakohaste oskuste ja kvalifikatsiooni tagamisega – eriti rahvusvähemuste ja sisserändajate ning teiste kaitsetus olukorras olevate rühmade seas. Samuti pakutakse töötajatele ja tööotsijatele elukestva õppe võimalusi oma oskuste ning kvalifikatsiooni ajakohastamiseks, arvestades majanduse arengut ja eri valdkondade muutuvaid vajadusi.