Navigation path

По-добро образование

ЕСФ финансира инициативи в целия ЕС за подобряване на образованието и обучението и за гарантиране, че младите хора завършват своето образование и получават уменията, които ги правят конкурентни на пазара на труда. Тук основен приоритет е намаляването на броя на отпадащите от системата на училищното образование на по-ранен етап, заедно с подобряването на възможностите за професионално и висше образование.

Програмите и проектите на ЕСФ помагат за подобряване на ефективността в целия образователен сектор от детската градина, през училищата и университетите до системите за обучение през целия живот и професионално обучение. Те са насочени към три основни резултата:

Подкрепата на ЕСФ за образованието обхваща широк набор от дейности. Въвеждат се нови училищни програми, които да дават на младите хора по-добър старт в живота, а учителите получават обучение, за да подобрят качеството на работата си. Паралелно с общообразователните предмети учениците придобиват уменията, които ще им помогнат да изберат професиите, които желаят, и да получат работните места, необходими на промишлеността.

Istockphoto/18501706

ЕСФ помага на университетите и институциите за професионално обучение да създават по-тесни взаимоотношения с предприятията и работодателите в техните държави и региони — за да може завършващите образование да преминават безпроблемно от обучение към заетост. Следдипломните изследвания и развойната дейност в университетите се подпомагат от фондовете на ЕСФ, за да се увеличи броят на младите предприемачи и новатори, особено във високотехнологичните сектори.

Освен че подпомага образователните системи, ЕСФ обръща внимание и на потребителите им — учениците, студентите, работещите и търсещите работа, които се интересуват от обучение и придобиване на нови умения. Много проекти предприемат стъпки за намаляване на ранното отпадане от училище и за осигуряване на подходящи умения и квалификация на младите хора — по-специално сред уязвимите групи, като например малцинствата и хората с имигрантски произход. Други гарантират, че както работещите, така и хората, търсещи работа, ще имат възможност за учене през целия живот, за да поддържат своите умения и квалификация в крак с развиващите се нужди на промишлеността и икономиката.