Navigation path

Šanca pre všetkých

Zamestnanie je najúčinnejším spôsobom, ako dať ľuďom nezávislosť, finančnú istotu a pocit, že niekam patria. ESF financuje tisícky projektov, ktoré pomáhajú ľuďom s ťažkosťami a ľuďom zo znevýhodnených skupín nadobudnúť zručnosti, nájsť si prácu a mať rovnaké možnosti ako ostatní.

ESF pomáha jednotlivcom a skupinám, ktoré trpia nevýhodami, získať poriadne vzdelanie alebo nájsť si prácu, a zároveň im tak umožňuje naplno sa realizovať vo svojom spoločenstve. Aktivity ESF v tejto oblasti sa pridŕžajú štyroch priorít:

Veľká časť výdavkov ESF sa vyčleňuje na boj proti sociálnemu vylúčeniu. K sociálnemu vylúčeniu dochádza vtedy, keď jednotlivec alebo skupina z rôznych dôvodov čelí ťažkostiam alebo diskriminácii v určitých hľadiskách bežného života. Môže ísť napríklad o muža alebo ženu so zdravotným postihnutím, ktorí si nevedia nájsť prácu, pretože zamestnávatelia pochybujú o ich schopnostiach. Bez práce sú vylúčení z činnosti spojenej s odmenou, ktorú väčšina z nás považuje za samozrejmosť.

Istockphoto/2003214

Bývalí trestanci, drogovo závislí po liečení, etnické menšiny, ako napr. Rómovia, nedávni prisťahovalci so slabými jazykovými zručnosťami – to všetko sú príklady znevýhodnených a zraniteľných skupín, ktorým hrozí sociálne vylúčenie a chudoba, ktorá ho môže sprevádzať. Európa si zaumienila znížiť sociálne vylúčenie a ESF je jedným z hlavných nástrojov ako to dosiahnuť. Zameriava sa na zamestnanie, ako na jeden zo spôsobov odstraňovania diskriminácie, vylúčenia a chudoby.