Navigation path

Příležitosti pro všechny

Zaměstnání je nejefektivnějším způsobem, jak dát lidem nezávislost, finanční jistotu a smysl sounáležitosti. ESF financuje tisíce projektů, jejichž cílem je pomoci lidem v potížích a lidem ze znevýhodněných skupin získat dovednosti, najít práci a mít stejné příležitosti jako všichni ostatní.

Díky tomu, že ESF pomáhá jednotlivcům a skupinám, které trpí znevýhodněním, získat řádné vzdělání nebo si najít práci, se tyto osoby mohou stát plnohodnotnou součástí svých komunit. Aktivity ESF v této oblasti mají čtyři priority:

Velká část prostředků ESF je věnována boji se „sociálním vyloučením“. K němu dochází, když jednotlivec nebo skupina z různých příčin čelí problémům či diskriminaci v některých aspektech svého každodenního života. Například postižený člověk, kterému se nedaří získat práci, protože zaměstnavatelé pochybují o jeho schopnostech – bez práce je tak „vyloučen“ z možnosti vykonávat prospěšnou činnost, kterou většina z nás bere za samozřejmou.

Istockphoto/2003214

Bývalí pachatelé přestupků a trestných činů, ti, kdo dříve užívali drogy, etnické menšiny, například Romové, noví přistěhovalci se špatnou znalostí jazyka – to jsou příklady znevýhodněných a zranitelných skupin, jimž hrozí riziko sociálního vyloučení a chudoby, která s tím může být spojena. Evropa bojuje za snížení sociálního vyloučení a ESF je jedním z hlavních nástrojů pro splnění tohoto cíle. Zaměřuje se na zaměstnání jako na prostředek k eliminaci diskriminace, vyloučení a chudoby.