Navigation path

Шанс за всички

Заетостта е най-ефективният начин за осигуряване на независимост, финансова сигурност и чувство за принадлежност на хората. ЕСФ финансира хиляди проекти, за да помага на хора в затруднено и в неравностойно положение да придобият умения, да получат работа и да имат равни възможности с останалите хора.

Като помага на отделните лица и групи, намиращи се в неравностойно положение, да получат подходящо образование или да си намерят работа, ЕСФ им помага да участват пълноценно в своите общности. Дейностите на ЕСФ в тази област следват четири приоритета:

Голяма част от разходите на ЕСФ отиват за преодоляване на социалното изключване. Социално изключване възниква, когато по редица причини даден индивид или група е изправен пред затруднения или дискриминация в определени аспекти от ежедневния живот. Например мъж или жена с увреждане, които не могат да си намерят работа, защото работодателите се съмняват в способностите им — без работа те са „изключени“ от възможността да упражняват дейност, която да им носи доходи и която повечето от нас приемат за даденост.

Istockphoto/2003214

Бивши затворници, лекуващи се наркозависими лица, представители на етнически малцинства, например роми, пристигнали наскоро имигранти с лоши езикови умения — всички те са пример за уязвими групи в неравностойно положение, които са застрашени от социално изключване и от бедността, която го съпътства. Европа е решена да намали социалното изключване и ЕСФ е един от основните инструменти за постигане на това. Той съсредоточава усилията си върху заетостта като средство за премахване на дискриминацията, изключването и бедността.