Navigation path

Školenia, ktoré vyškolia

Svet obchodu a zamestnanosti sa neustále vyvíja a tento proces sa zrýchľuje. Nové výrobky, služby a technológie si vyžadujú nové zručnosti u pracovníkov. ESF pomáha vytvárať kultúru odborného a celoživotného vzdelávania s cieľom umožniť pracovníkom a zamestnávateľom udržať si aktuálne zručnosti a schopnosti.

Učenie sa už nekončí za bránami školy. Stalo sa celoživotným procesom. Súčasne s príchodom nových výrobkov a služieb, so zavádzaním inovatívnych technológií a postupov, s reštrukturalizáciou priemyselných sektorov a podnikov, ktoré chcú nadobudnúť väčšiu konkurencieschopnosť, sa pracovníci v Európe musia prispôsobiť prostrediu, kde sa zmena považuje za normálnu a nové zručnosti sú vždy žiaduce. Pracovníkom pomáhajú s nadobúdaním týchto nových zručností a s prevzatím kontroly nad svojou kariérou tisícky projektov ESF.

  • V spolupráci so sociálnymi partnermi sa cez projekty ESF presadzuje rozvoj zručností a odborné vzdelávanie, a to najmä v súvislosti s prenositeľnými schopnosťami, ako sú napr. digitálne zručnosti, jazyky a podnikanie. Napríklad tam, kde tradičné priemyselné sektory upadajú a hrozí strata pracovných miest, ESF financuje programy opätovného odborného výcviku s cieľom pomôcť pracovníkom nadobudnúť zručnosti, aby mohli pracovať v nových sektoroch.
Shutterstock/114470710
  • Fond pomáha poskytovateľom odborného vzdelávania zosúladiť výučbu s potrebami na pracovnom trhu a podporuje väčšie množstvo učňovskej praxe a stážových programov v spoločnostiach.
  • V záujme posilnenia mobility pracovníkov sa programy zabezpečenia kvality odborného vzdelávania pridržiavajú európskych noriem. ESF pomáha tiež otvárať pružné programy vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj prostredníctvom rozvoja kvalifikácií na európskej úrovni.

Okrem toho, že ESF pomáha stovkám tisícom jednotlivcom získať prístup k odbornému vzdelávaniu, o ktoré majú záujem, podporuje aj inštitúcie odborného vzdelávania a univerzity, aby zlepšovali opodstatnenosť a rozsah kurzov, ktoré ponúkajú spoločnostiam a jednotlivcom. Predovšetkým by sa mali uistiť, že to, čo učia, je skutočne potrebné na získanie zamestnania, mali by zlepšiť svoj výkon a zabezpečiť účastníkovi kurzu lepšie pracovné vyhliadky.