Navigation path

Nodrošina kvalitatīvu apmācību

Uzņēmējdarbības un nodarbinātības pasaule nepārtraukti attīstās, un šis process paātrinās. Jauni produkti, pakalpojumi un tehnoloģijas prasa aizvien jaunas prasmes no darbiniekiem. ESF palīdz veidot apmācības un mūžizglītības kultūru, lai dotu iespēju darbiniekiem un darba devējiem atjaunināt savas prasmes un kompetenci.

Mācīšanās process vairs nebeidzas brīdī, kad tiek aizvērtas skolas durvis. Tas ir kļuvis par procesu mūža garumā. Parādoties jauniem produktiem un pakalpojumiem, pārņemot inovatīvas tehnoloģijas un procesus, rūpniecības nozarēm un uzņēmumiem pārstrukturējoties, lai tie kļūtu konkurētspējīgāki, arī Eiropas darbaspēkam ir jāpielāgojas  apstākļiem, kuros pārmaiņas nav nekas neparasts un jaunas prasmes ir vienmēr vēlamas. Daudzi tūkstoši ESF projektu palīdz darbiniekiem apgūt šīs jaunās prasmes un uzņemties kontroli pār savu karjeru.

  • Strādājot kopā ar sociālajiem partneriem, ESF projektos tiek sekmēta prasmju pilnveidošana un apmācība, jo īpaši attiecībā uz tādām tālāk nododamām zināšanām kā digitālās prasmes, valodu zināšanas un uzņēmējdarbības prasmes. Piemēram, situācijās, kad tradicionālajās rūpniecības nozarēs notiek lejupslīde un draud darbavietu zaudēšana, ESF finansē pārkvalificēšanās programmas, lai palīdzētu darbiniekiem apgūt darbam jaunās nozarēs vajadzīgās prasmes.
Shutterstock/114470710
  • Profesionālās izglītības sniedzēji saņem palīdzību, lai saskaņotu savas mācību programmas ar darba tirgus pieprasījumu, nodrošinot vairāk stažēšanās iespēju un prakses iespēju uzņēmumos.
  • Lai sekmētu darbinieku mobilitāti, profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas tiek saskaņotas ar Eiropas standartiem. Savukārt ESF palīdz pavērt elastīgus ceļus virzībai caur izglītības un apmācības sistēmu, cita starpā izstrādājot arī Eiropas līmeņa kvalifikācijas.

Palīdzot simtiem tūkstošu cilvēku piekļūt vēlamajām apmācības iespējām, ESF vienlaikus arī mudina profesionālās apmācības iestādes un augstskolas uzlabot to kursu piemērotību un amplitūdu, ko tās piedāvā uzņēmumiem un privātpersonām. Īpaši svarīgi ir nodrošināt, ka tas, kas tiek mācīts, patiesi ir tas, kas vajadzīgs, lai iegūtu darbu, uzlabotu darbības rādītājus un sniegtu labākas nodarbinātības izredzes.