Navigation path

Обучение, което работи

Бизнесът и заетостта търпят непрекъснато развитие и този процес се ускорява. Новите продукти, услуги и технологии изискват нови умения от работещите. ЕСФ подпомага изграждането на култура на обучение и учене през целия живот, която да позволи на работниците и работодателите да поддържат своите умения и компетенции актуални.

Ученето вече не приключва с напускането на училищната скамейка. То се превърна в процес за цял живот. С появата на нови продукти и услуги, с прилагането на иновативни технологии и процеси, с преструктурирането на индустриалните сектори и предприятията европейската работна сила трябва да се приспособява към среда, за която промяната е нещо обичайно и новите умения винаги са желани. Хиляди проекти на ЕСФ помагат на работниците да получат тези нови умения, за да поемат контрол върху професионалното си развитие.

  • В работата със социалните партньори проектите на ЕСФ насърчават развитието на уменията и обучението, по-специално на прехвърляеми компетенции от рода на цифровите умения, езиците и предприемачеството. Например, когато традиционните индустриални сектори са в упадък и има заплаха от загуба на работни места, ЕСФ финансира схеми за преквалификация на работещите за придобиване на умения за работа в нови сектори.
Shutterstock/114470710
  • Доставчиците на професионално образование получават помощ, за да координират предоставяното обучение с търсенето на пазара на труда, като се насърчават повече стажове и схеми за фирмено обучение.
  • За да се увеличи мобилността на работниците, схемите за осигуряване на качеството на професионалното образование се съобразяват с европейските стандарти. А ЕСФ помага за откриването на гъвкави възможности чрез системата за образование и обучение, включително разработването на квалификации на европейско равнище.

Освен че помага на стотици хиляди лица да получат достъп до обучението, което желаят, ЕСФ насърчава професионалните учебни заведения и университетите да подобряват уместността и набора от специалности, които предлагат на фирмите и отделните лица. По-специално да се гарантира, че преподаваният материал съответства на необходимото за намиране на работа, подобряване на ефективността и предлагане на по-добри перспективи за работа на обучаваните лица.