Navigation path

Atbalsta uzņēmējdarbību

ES uzņēmumu un rūpniecības nozares panākumi ir būtiski nodarbinātības palielināšanai un jaunu un labāku darbavietu izveidei. Šo panākumu pamatā lielā mērā ir darbaspēka kvalitāte un prasmes, kā arī tā spēja pielāgoties pārmaiņām. Tādēļ daudzi uzņēmēji un uzņēmumi izmanto ESF atbalstu, lai uzlabotu sava visvērtīgākā resursa — darbinieku — kompetenci un elastību.

Mācāmies pielāgoties

Eiropā ir apmēram 23 miljoni uzņēmumu un 99 % no tiem ir mazie uzņēmumi, kas nodrošina divas no trim privātā sektora darbavietām. Uzņēmumi un darbinieki strādā strauju pārmaiņu apstākļos, ko sekmē aizvien lielāka globālā ekonomikas integrācija un jaunu tehnoloģiju parādīšanās. Lai uzņēmumi plauktu, tiem jākļūst elastīgākiem — jāspēj paredzēt un pielāgoties pārmaiņām.

  • ESF daudzējādi palīdz uzņēmumiem un darbiniekiem pārvarēt šīs problēmas. Piemēram, lai spētu konkurēt, var būt vajadzīgas labākas prasmes, savukārt jaunas un inovatīvas darba metodes var uzlabot darbības rādītājus un piesaistīt jaunus darbiniekus. Pielāgošanās ekonomikas ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni sniegtajām iespējām ir vēl viens ESF atbalsta virziens.
  • ESF arī palīdz uzņēmumu vadībai uzlabot eksporta rādītājus, kas var pavērt jaunus tirgus un sekmēt izaugsmi. Uzņēmumi un organizācijas visā ES izmanto ESF atbalstu, lai plānotu turpmāko darbību, uzlabotu darbības rādītājus, atrastu jaunas darba metodes un saglabātu un izveidotu ilgtspējīgas darbavietas.

Atbalsts uzņēmējiem

Istockphoto/20581908

Palīdzot cilvēkiem izveidot pašiem savus uzņēmumus, tiek ievērojami veicināta darbavietu izveide, un tādēļ ESF daudzējādi sekmē uzņēmējdarbību, palīdzot gan zinātnieku grupai, kas vēlas izveidot uzņēmumu, lai ražotu savu jaunāko izgudrojumu, gan nesen emigrējušam cilvēkam, kurš apguvis krāsotāja amatu un vēlas izveidot nelielu uzņēmumu un pieņemt darbā dažus draugus.

  • ESF dažādi palīdz uzņēmējiem un pašnodarbinātām personām, tostarp atbalstot uzņēmuma izveidei nepieciešamo pārvaldības pamatprasmju, juridisko un finansiālo prasmju apguvi. Dažos projektos strādā uzņēmējdarbības mentori, kas palīdz uzņēmējiem pārvarēt pirmos kritiskos gadus. Citos projektos tiek atbalstīti uzņēmēju tīkli, kas paredzēti pieredzes apmaiņai un atbalsta sniegšanai.
  • Finansējuma saņemšana mazā uzņēmuma izveidei vai paplašināšanai var izrādīties visai sarežģīta, jo jaunizveidotiem uzņēmumiem raksturīgs augsts riska līmenis un bankas nevēlas tiem izsniegt aizdevumus. Tādēļ ES valstīs ir daudz ESF mikrofinansējuma projektu, kas īpaši izveidoti, lai aizdotu salīdzinoši nelielu līdzekļu apjomu, kas varētu būt vajadzīgi jaunajiem uzņēmējiem.