Navigation path

Насърчаване на бизнеса

Успехът на предприятията и промишлеността в ЕС е изключително важен за увеличаване на заетостта и създаване на нови и по-добри работни места. Голяма част от този успех се основава на качеството и уменията на работната сила и на способността й да се приспособява към промените. Ето защо много предприемачи и предприятия използват помощта от ЕСФ за повишаване на компетенциите и гъвкавостта на своите най-ценни ресурси — работниците.

Придобиване на умения за приспособяване

В Европа има около 23 милиона предприятия и 99 % от тях са малки предприятия, които осигуряват две от всеки три работни места в частния сектор. Дружествата и заетите в тях работят в бързо променяща се среда, задвижвана от увеличаващата се глобална икономическа интеграция и от появата на нови технологии. За да просперират, те трябва да станат по-гъвкави — да изготвят по-добри прогнози и да се приспособяват към промените.

  • ЕСФ помага на дружествата и работещите да преодолеят тези предизвикателства по различни начини. Например може да са необходими по-добри умения за запазване на конкурентоспособността или пък новите и иновативните начини на работа могат да подобрят ефективността и да привлекат нови работници. Приспособяването към възможностите на нисковъглеродната икономика е друг акцент на предоставяната от ЕСФ помощ.
  • Освен това ЕСФ подпомага ръководствата на дружествата да подобряват ефективността на износа, който може да създаде нови пазари и да доведе до растеж. Дружествата и организациите в целия ЕС използват подкрепа от ЕСФ за предварително планиране, подобряване на ефективността си, намиране на нови начини за работа и за поддържане и създаване на устойчиви работни места.

Подкрепа за предприемачите

Istockphoto/20581908

Помощта, оказвана на хората за създаване на собствени фирми, допринася в значителна степен за създаването на работни места, поради което ЕСФ насърчава предприемачеството под много форми; например група учени, които създават дружество за производството на свое откритие, или наскоро пристигнал имигрант, който е преминал обучение за декоратор и желае да започне малък бизнес, като наеме няколко свои приятели, които да му помагат.

  • ЕСФ подпомага предприемачите и самостоятелно заетите лица по различни начини, включително помощ за обучение в основни управленски, правни и финансови умения за създаване на бизнес. Някои проекти използват бизнес наставници, които да помагат на предприемачите през критичните първи години. Други насърчават предприемачите за обмяна на опит и предлагат подкрепа.
  • Освен това намирането на финансиране за стартиране или разширяване на малко предприятие може да се окаже трудно, тъй като стартиращите предприятия са рискови и банките се въздържат да им отпускат заеми. В отговор на това съществуват много примери за проекти за микрофинансиране по линия на ЕСФ, създадени в държави-членки на ЕС специално с цел да отпускат сравнително малки заеми, от които се нуждаят новите предприемачи.