Navigation path

ESF na Slovensku

Cieľom investícií ESF na Slovensku je podporiť zamestnanosť mladých ľudí a zlepšiť možnosti vzdelávania a odbornej prípravy. Investície sú zamerané aj na marginalizované skupiny a kvalitnejšiu verejnú správu.

ESF v rámci Európy aj Slovenska slúži na podporu trhu práce, pomoc ľuďom pri získaní lepších pracovných miest a na zaistenie spravodlivejších podmienok života a početnejších pracovných príležitosti pre všetkých občanov EÚ. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je investovanie do ľudského kapitálu Európy – jej pracovníkov, mládeže, znevýhodnených skupín a všetkých uchádzačov o zamestnanie. V európskych mestách, mestečkách, vidieckych oblastiach a obciach sa vykonávajú desiatky tisícov projektov ESF. Otvárajú dvere k lepším zručnostiam, práci, kvalifikáciám a začleňujúcejšej spoločnosti pre všetkých Európanov.

Dôraz na mládež

Hlavnými prioritami stratégie ESF na Slovensku na obdobie rokov 2014 – 2020 sú investovanie do zručností a pomoc ľuďom pri získavaní práce. Osobitný dôraz sa kladie na mladých ľudí. V rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) sa podporujú opatrenia na podporu ich zručností, kvalifikácií a nástupu do prvej práce. Do roku 2020 ich využije zhruba 80 000 mladých.

Slovenský systém vzdelávania a odbornej prípravy zaznamenáva rýchly rozvoj, napríklad zlepšovaním vzdelávania a starostlivosti o deti v ranom veku, ktoré pomáha rodičom lepšie vyvážiť prácu a súkromný život. Projekty sa vykonávajú aj v spolupráci s firmami s cieľom posilniť ponuku možností celoživotného vzdelávania a aktualizovať zručnosti, ako napríklad v projekte Motory rozvoja.

Pomoc pre tých, ktorí ju potrebujú najviac

Opatrenia ESF ponúkajú znevýhodneným skupinám rovnaké príležitosti ako ostatným – zlepšiť si kvalifikáciu či získať pomoc pri hľadaní práce a začlenení do spoločnosti. Predpokladá sa, že program využije približne 250 000 osôb, najmä dlhodobo nezamestnaní a ľudia s nízkou kvalifikáciou. Opatrenia zamerané na začlenenie do spoločnosti slúžia na podporu väčšiny marginalizovaných rómskych komunít. ESF spoločne s Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) implementuje podporné aktivity, ktoré majú pomôcť deťom v školskom veku, ako napríklad v projekte vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Lepšie verejné služby

Ústredná vláda aj miesta samospráva, súdnictvo a sociálni partneri využívajú iniciatívy ESF a EFRR na zlepšenie efektívnosti verejnej správy. Vykonávajú sa opatrenia zamerané na zlepšenie ľudských zdrojov, riadenia, transparentnosti a elektronickej verejnej správy, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu verejných služieb a budovať dôveru občanov a podnikov.