Navigation path

ЕСФ в България

България инвестира средствата по линия на ЕСФ в програми за развитие на висококачествени умения сред своята работна сила, гарантирайки едновременно с това, че хората в неравностойно положение получават равни възможности с останалите.

В Европа и България ЕСФ подпомага пазара на труда, оказва помощ на хората при намиране на по-добра работа и гарантира по-справедливи стандарти на живот и повече възможности за работа за всички граждани на ЕС. Фондът постига това, като инвестира в човешкия капитал на Европа — нейните работници, млади хора, групи в неравностойно положение и всички лица, търсещи работа. Десетки хиляди проекти по линия на ЕСФ се изпълняват в европейските малки и големи градове, селски общности и квартали. Те предоставят възможности за получаване на по-добри умения, работа, квалификации и за постигане на едно по-приобщаващо общество за всички европейци.

Образование

Образованието и науката са основен приоритет за инвестициите по линия на ЕСФ в България, съчетани с финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Европейските фондове подпомагат над 1500 научни изследователи в нови центрове за върхови постижения за висококачествени научни изследвания и иновации в областите, определени в Стратегията за научни изследвания и иновации за интелигентна специализация.

Учениците и децата се ползват от иновативни методи на преподаване с оглед подобряване на техните умения и квалификации, като по този начин се подпомага модернизацията на икономиката на България. ЕСФ също така повишава качеството на възможностите за професионално обучение и учене през целия живот например чрез подобряване на уменията и професионалното развитие на преподавателите. Децата, които са изложени на риск от социално изключване, като тези от маргинализираните групи или тези, които са със специални образователни потребности, се ползват от финансова подкрепа, специално осигурена за проекти, които да им помогнат да получат същите умения и възможности като на останалите деца.

Обучение за умения

По-добър достъп до работни места и обучение е една от целите на мерките, които се прилагат за подпомагане на безработните лица и младите хора. ЕСФ насърчава инициативи за учене през целия живот за работници от всички възрасти, които да подобрят тяхната възможност за наемане на работа и да им помогнат да се адаптират към промените на пазара на труда — над 160 000 души ще се възползват от такива инициативи до 2020 г. Осигурява се подкрепа за предприемачеството и самостоятелната заетост и се влагат инвестиции в нови обществени услуги за заетост.

Приобщаващи услуги

ЕСФ инвестира в проекти за социално приобщаване, насочени към групи, като младите и възрастните хора в България, лицата с увреждания и тези с малцинствен произход, например ромите. Посредством подходящо обучение и инструменти за подкрепа те ще могат да придобият уменията и квалификациите, които са им необходими, за да могат да се интегрират по-добре. Други мерки насърчават социални предприятия като средство за заетост, както и по-добър достъп до здравни и социални услуги за няколко хиляди деца.

Добро управление

ЕСФ инвестира също така в качеството на публичната администрация и прозрачността на съдебната власт в България. Целта е да се укрепи административният капацитет на публичните институции, да се насърчи електронното управление и да се подобри качеството на услугите и бизнес средата.