Navigation path

Čím je ESF ?

Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným európskym nástrojom na podporu pracovných miest, ktorý pomáha ľuďom získať lepšie pracovné miesta a zaisťuje spravodlivejšie pracovné príležitosti pre všetkých občanov EÚ. V rámci svojich činností investuje do európskeho ľudského kapitálu, ktorým sú pracovníci, mladí ľudia a všetci ľudia hľadajúci si prácu. Pomocou financií z rozpočtu ESF vo výške 10 miliárd EUR sa zlepšujú vyhliadky na zamestnanie pre milióny Európanov, a to najmä pre tých, ktorí majú ťažkosti s hľadaním si práce.

Európska únia sa zaviazala k vytvoreniu väčšieho množstva a kvalitnejších pracovných miest a sociálne začleňujúcej spoločnosti. Tieto ciele tvoria jadro stratégie Európa 2020 na vytvorenie inteligentného, udržateľného a začleňujúceho rastu v EÚ. V súčasnom hospodárskom kontexte predstavujú ešte náročnejšiu úlohu. ESF zohráva významnú úlohu pri dosahovaní európskych cieľov a zmierňovaní dôsledkov hospodárskej krízy, predovšetkým pokiaľ ide o zvýšenú úroveň nezamestnanosti a miery chudoby.

Stanovenie priorít

Európska komisia a členské štáty EÚ spoločne stanovujú priority ESF a spôsob, akým bude využívať svoje zdroje. Jednou z priorít je posilniť prispôsobivosť pracovníkov pomocou nových zručností a prispôsobivosť podnikov pomocou nových postupov práce. Ďalšie priority sa sústreďujú na zlepšovanie prístupu k zamestnaniu – v ich rámci sa pomáha mladým ľuďom zvládnuť prechod zo školy do práce alebo sa poskytuje odborné vzdelanie menej kvalifikovaným uchádzačom o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich pracovné vyhliadky. Možnosti odborného a celoživotného vzdelávania, ktorých cieľom je vybaviť ľudí novými zručnosťami, sú významnou súčasťou mnohých projektov ESF.

Ďalšou prioritou je pomáhať ľuďom zo znevýhodnených skupín pri hľadaní zamestnania. Táto priorita je súčasťou posilňovania sociálneho začleňovania, a zároveň naznačuje, že zamestnanie zohráva významnú úlohu pri podpore lepšej integrácie ľudí do spoločnosti a bežného života. Finančná kríza spôsobila, že je dvojnásobne ťažšie udržať ľudí v zamestnaní alebo im pomôcť rýchlo sa vrátiť do zamestnania, ak prídu o prácu.

Projekty pre ľudí

ESF nie je pracovnou agentúrou, a teda nezverejňuje pracovné ponuky. Jeho poslaním je skôr financovať desiatky tisícov miestnych, regionálnych a národných projektov zameraných na zamestnanosť v celej Európe – od malých projektov komunitných charít, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím nájsť si vhodnú prácu, až po celonárodné projekty na podporu odborného vzdelávania v celej populácii.

Projekty ESF sú rozmanité, či už ide o ich povahu, veľkosť alebo ciele, a zameriavajú sa na široké spektrum cieľových skupín. Projekty sú zamerané na vzdelávacie systémy, učiteľov a žiakov, na mladých ľudí a starších uchádzačov o zamestnanie či na možných podnikateľov zo všetkých možných prostredí. V zornom poli ESF sú ľudia.