Navigation path

Kas ir ESF?

ESF ir galvenais instruments, kuru Eiropa izmanto, lai atbalstītu darbavietu izveidi, palīdzētu cilvēkiem atrast labāku darbu un nodrošinātu vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas visiem ES pilsoņiem. ESF iegulda līdzekļus Eiropas cilvēkkapitālā — darba ņēmējos, jauniešos un visos darba meklētājos. ESF sniegtais finansējums EUR 10 miljardu apmērā gadā palīdz uzlabot nodarbinātības izredzes miljoniem eiropiešu, jo īpaši tiem, kam ir grūti atrast darbu.

Eiropas Savienība ir apņēmusies izveidot vairāk un labākas darbavietas un sociāli saliedētu sabiedrību. Šie ir galvenie mērķi stratēģijā Eiropa 2020, kas paredzēta gudras, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes izveidei ES. Pašreizējā ekonomiskā krīze to padara par vēl grūtāk izpildāmu uzdevumu. ESF ir svarīga nozīme Eiropas mērķu sasniegšanā un ekonomiskās krīzes seku mazināšanā, jo īpaši nepieļaujot bezdarba un nabadzības līmeņa palielināšanos.

Prioritāšu noteikšana

Eiropas Komisija partnerībā ar ES valstīm nosaka ESF prioritātes un to, kā tas tērē savus resursus. Viena no prioritātēm ir uzlabot darba ņēmēju pielāgošanās spēju, dodot tiem iespēju apgūt jaunas prasmes, kā arī uzņēmumu pielāgošanās spēju, sniedzot tiem iespēju izmantot jaunas darba metodes. Citas prioritātes ir paredzētas, lai uzlabotu piekļuvi nodarbinātībai, palīdzot jauniešiem pārejā no skolas uz darba gaitām vai apmācot darba meklētājus ar zemu kvalifikāciju, lai uzlabotu viņu nodarbinātības izredzes. Profesionālā apmācība un mūžizglītība, kas cilvēkiem sniedz iespēju apgūt jaunas prasmes, patiesi ir būtiska daudzu ESF projektu daļa.

Vēl cita prioritāte paredzēta, lai palīdzētu cilvēkiem no nelabvēlīgā situācijā esošām grupām atrast darbu. Tā ir daļa no ”sociālās iekļautības” sekmēšanas, kas liecina par to, cik svarīga ir nodarbinātība, lai palīdzētu cilvēkiem labāk integrēties sabiedrībā un ikdienas dzīvē. Finanšu krīze ir novedusi pie tā, ka divkārt palielināti centieni noturēt cilvēkus darba tirgū vai arī palīdzēt viņiem ātri tajā atgriezties, ja viņi ir zaudējuši darbu.

Projekti cilvēkiem

ESF nav nodarbinātības aģentūra — tas nereklamē darbavietas. Tā vietā tas visā Eiropā finansē desmitiem tūkstošu vietējā, reģionālā un valsts līmeņa projektu, kas saistīti ar nodarbinātību, sākot ar nelieliem projektiem, kurus īsteno vietējās labdarības organizācijas, lai palīdzētu vietējiem invalīdiem atrast piemērotu darbu, un beidzot ar valsts līmeņa projektiem, kas sekmē visu iedzīvotāju profesionālo apmācību.

ESF projekti ir ļoti dažādi to būtības, lieluma un mērķu ziņā un ir paredzēti ļoti dažādām mērķa grupām. Ir projekti, kas vērsti uz izglītības sistēmām, skolotājiem un skolēniem, ir projekti, kas paredzēti jauniem un gados vecākiem darba meklētājiem, kā arī no dažādiem sociālajiem slāņiem nākušiem potenciālajiem uzņēmējiem paredzēti projekti. Cilvēki ir ESF galvenā mērķa grupa.