Navigation path

Mikä on ESR?

ESR on Euroopan tärkein väline, jolla tuetaan työpaikkojen luomista, autetaan ihmisiä saamaan parempia työpaikkoja ja varmistetaan kaikille EU-kansalaisille entistä yhtäläisemmät mahdollisuudet löytää töitä. Se toimii panostamalla Euroopan ihmispääomaan – työntekijöihin, nuoriin ja kaikkiin työnhakijoihin. ESR myöntää vuosittain 10 miljardia euroa tukea miljoonien eurooppalaisten ja erityisesti vaikeasti työllistyvien ihmisten työnäkymien edistämiseen.

Euroopan unioni on sitoutunut luomaan enemmän ja parempia työpaikkoja ja osallistavaa yhteiskuntaa. Eurooppa 2020 -strategian ydintavoitteita ovat älykkään, kestävän ja osallistavan talouskasvun luominen Euroopan unioniin. Nykyinen talouskriisi tekee haasteesta entistä vaativamman. ESR:n asema eurooppalaisten tavoitteiden saavuttamisessa ja talouskriisin seurausten selvittämisessä on merkittävä. Tämä koskee erityisesti työttömyyden lisääntymistä ja köyhyyden pahenemista.

Painopisteiden valinta

Euroopan komissio ja EU-maat ovat kumppaneina asettaneet ESR:n toiminnalle painopisteet ja määrittäneet, miten sen olisi käytettävä varojaan. Yksi painopiste on kannustaa työntekijöitä parantamaan sopeutumiskykyään uusien taitojen avulla ja yrityksiä uusiin toimintatapoihin. Muissa painopisteissä keskitytään työhön pääsyn helpottamiseen: autetaan nuoria siirtymään koulusta työelämään tai koulutetaan vähän koulutettuja työnhakijoita ja parannetaan siten heidän työnsaantimahdollisuuksia. Suuri osa monista ESR-rahoitteisista hankkeista liittyy ammatilliseen koulutukseen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuteen uusien taitojen hankkimiseksi.

Toinen painopiste on keksittyä auttamaan epäedullisessa asemassa olevia ryhmiä saamaan töitä. Se on osa “sosiaalisen osallistamisen” edistämistä – merkki työllistymisen merkityksestä osana ihmisen arkea ja sosiaalista integraatiota yhteiskuntaan. Talouskriisin vuoksi työpaikkojen säilyttämiseen ja uusien työpaikkojen löytämiseen työttömäksi jääneille panostetaan kaksi kertaa aiempaa enemmän.

Hankkeita ihmisille

ESR ei ole työvoimatoimisto eikä se ilmoita uusista työpaikoista. Sen sijaan se rahoittaa kymmeniätuhansia paikallisia, alueellisia ja kansallisia työllistymiseen liittyviä hankkeita kaikkialla Euroopassa: erilaisia hankkeita pienistä yksittäisen asuinalueen hyväntekeväisyyshankkeista, joiden avulla paikalliset vammaiset yrittävät löytää itselleen sopivaa työtä, koko maan kattaviin hankkeisiin, joilla edistetään koko väestön ammatillista koulutusta.

ESR:n hankkeiden luonne, laajuus ja tavoitteet vaihtelevat suuresti, ja niillä on monia erilaisia kohderyhmiä. Hankkeet on suunnattu koulutusjärjestelmiin, opettajille ja koululaisille, nuorille tai hieman iäkkäämmille työnhakijoille ja taustaltaan hyvin erilaisille mahdollisille tuleville yrittäjille. ESR keskittyy ihmisiin.