Navigation path

Mida ESF endast kujutab?

ESF on Euroopa Liidu põhivahend, mis aitab toetada tööhõivet, inimestel paremaid töökohti saada ja tagada kõigile ELi kodanikele õiglasemad tööväljavaated. Selle tegevuse põhimõtteks on investeerida Euroopa inimkapitali – töötajatesse, noortesse ja kõigisse tööotsijatesse. ESFi igal aastal jagatavad vahendid 10 miljardi euro suuruses summas parandavad miljonite eurooplaste tööväljavaateid, aga eriti nendel, kellel on raskusi töö leidmisega.

Euroopa Liit on seadnud endale eesmärgiks luua rohkem ja paremaid töökohti ning sotsiaalselt kaasav ühiskond. Need on Euroopa 2020. aasta strateegia põhisihid aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamiseks ELis. Praeguse majanduskriisi tõttu on see veelgi tõsisem väljakutse. ESFil on tähtis roll Euroopa eesmärkide saavutamisel ning majanduskriisi tagajärgede leevendamisel, eriti tööpuuduse kasvu ja vaesuse taseme osas.

Prioriteedid

Euroopa Komisjon paneb partnerluses ELi liikmesriikidega ühiselt paika ESFi prioriteedid ja meetodid, kuidas selle märkimisväärseid ressursse kasutatakse. Mõned projektid aitavad parandada töötajate kohanemisvõimet uute oskuste omandamisega ning ettevõtete kohanemisvõimet uute töömeetodite rakendamisega. Teiste eesmärk on tööturule juurdepääsu edendamine, hõlbustades noorte üleminekut koolist tööellu või koolitades madalama kvalifikatsiooniga tööotsijaid nende tööväljavaadete parandamiseks. Kutseõppel  ja elukestva õppe võimalustel uute oskuste omandamiseks ongi väga suur osakaal arvukates ESFi projektides.

Üks prioriteetidest keskendub ebasoodsas olukorras rahvastikurühmadesse kuuluvate inimeste abistamisele töö leidmisel. See on osa sotsiaalse kaasatuse parandamisest, mis näitab tööhõive tähtsust inimeste paremal lõimimisel ühiskonna igapäevaellu. Finantskriisi järel on mitmekordistatud pingutusi inimeste töökohtade säilitamiseks või aitamaks neil pärast töö kaotamist kiiresti uuesti tööle pääseda.

Projektid inimeste heaks

ESF pole tööbüroo – see ei reklaami töökohti. See tegeleb hoopis kümnete tuhandete kohalike, piirkondlike ja riiklike tööhõivega seotud projektide rahastamisega kõikjal Euroopas alates väikestest heategevusprojektidest kogukonna tasandil sealsetele puuetega inimestele sobivate töökohtade leidmiseks ning lõpetades riiklike kutsehariduskavade edendamisega kõigi elanike heaks.

ESFi projektid on tohutult erinevad oma olemuse, mõõtkava ja eesmärkide poolest ning need on suunatud väga mitmesugustele sihtrühmadele. Nende hulgas on projekte haridussüsteemidele, õpetajatele ja õpilastele, noortele ja eakatele tööotsijatele ning samuti kõikvõimaliku taustaga potentsiaalsetele ettevõtjatele. ESFi tähelepanu keskmes on inimesed.