Navigation path

Hvad er ESF?

ESF er EU's primære instrument til sikre EU-borgerne flere og bedre job og skabe fair jobmuligheder for alle. ESF investerer i menneskelig kapital i Europa - i arbejdsstyrken, i de unge og i alle, der søger job. ESF yder finansiering på 10 milliarder EUR årligt med det formål at skabe bedre jobmuligheder for millioner af europæere, navnlig de grupper, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

EU har en målsætning om at skabe flere og bedre job og et socialt inkluderende samfund. Målene er beskrevet i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst i EU. Den nuværende økonomiske krise har skabt en række nye udfordringer. ESF spiller en vigtig rolle med hensyn til at indfri EU's målsætninger og afhjælpe effekten af den økonomiske krise - navnlig den stigende arbejdsløshed og fattigdom.

Fastlæggelse af prioritetsområder

Europa-Kommissionen og EU-landene fastlægger i fællesskab en række prioriteter for den støtte, der tildeles via ESF. Et prioritetsområde er at fremme arbejdskraftens tilpasningsevne via nye færdigheder og virksomhedernes med nye arbejdsmetoder. De andre prioritetsområder fokuserer på at forbedre adgangen til beskæftigelse: ved at lette overgangen fra skole til arbejdsmarked for de unge eller sikre efteruddannelse til lavtuddannede jobsøgende for at forbedre deres beskæftigelsesmuligheder. Erhvervsuddannelserne og livslang læring for at give arbejdstagerne nye kompetencer indgår i mange af de projekter, som ESF støtter.

Et andet prioritetsområde er at hjælpe personer fra dårligt stillede grupper i beskæftigelse. Her er målet at sikre "social inklusion" - og dermed understreges vigtigheden af at være på arbejdsmarkedet for at være godt integreret i samfundet og det daglige liv. Under finanskrisen har ESF fordoblet indsatsen for at fastholde folk i arbejde eller hjælpe dem hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, hvis de bliver arbejdsløse.

Projekter for mennesker

ESF er ikke et arbejdsformidlingskontor - og ESF tilbyder ikke job. ESF finansierer derimod titusinder af lokale, regionale og nationale beskæftigelsesprojekter over hele Europa - fra små projekter drevet af lokale velgørenhedsorganisationer, til at hjælpe handicappede i job og til landsdækkende programmer, der skal øge udbuddet af erhvervsuddannelse til hele befolkningen.

De projekter, der støttes af ESF, er meget forskellige, hvad størrelse, form og formål angår, og de retter sig mod mange forskellige målgrupper. Nogle projekter er målrettet mod uddannelsessystemerne, undervisere og skolebørn, mod unge og ældre jobsøgende og mod potentielle iværksættere med meget forskellig baggrund. ESF sætter mennesker i centrum.