Navigation path

Какво представлява ЕСФ?

ЕСФ е основният инструмент на Европа за подпомагане на работни места, за оказване на помощ за хората при намиране на по-добра работа и за гарантиране на по-справедливи възможности за работа за всички граждани на ЕС. Той работи като инвестира в човешкия капитал на Европа — нейните работници, нейните млади хора и всички лица, търсещи работа. Финансирането по линия на ЕСФ на стойност 10 милиарда евро на година подобрява перспективите за намиране на работа за милиони европейци, по-специално за онези, които са затруднени с намирането на работа.

Европейският съюз е ангажиран със създаването на повече и по-добри работни места и на едно социално приобщаващо общество. Тези цели стоят в основата на стратегията Европа 2020 за генериране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в ЕС. Настоящата икономическа криза превръща това в по-задължаващо предизвикателство. ЕСФ играе важна роля за реализирането на целите на Европа и за смекчаване на последствията от икономическата криза — по-специално повишаването на безработицата и на нивата на бедност.

Определяне на приоритети

Европейската комисия и държавите от ЕС като партньори определят приоритетите на ЕСФ и това как той да изразходва своите ресурси. Един от приоритетите е повишаването на адаптивността на работниците с нови умения и на предприятията с нови начини на работа. Други приоритети са насочени към подобряване на достъпа до заетост: като помагат на младите хора при прехода им от училището към работното място или обучават по-малко квалифицирани лица, търсещи работа, за да подобрят техните перспективи за работа. Всъщност възможностите за професионално обучение и за обучение през целия живот с цел осигуряване на нови умения за хората съставляват значителна част от много проекти на ЕСФ.

Друг приоритет е насочен към оказване на помощ за хората от групи в неравностойно положение да получат работа. Това е част от стимулирането на социалното приобщаване — знак за важната роля, която заетостта играе при подпомагането на хората да се интегрират по-добре в обществото и всекидневния живот. Финансовата криза доведе до удвояване на усилията за задържане на хората на работа или за осигуряването на помощ за бързото им връщане на работа, в случай че те изгубят работните си места.

Проекти за хората

ЕСФ не е агенция за заетост — той не публикува обяви за свободни работни места. Това по-скоро става чрез финансиране на десетки хиляди местни, регионални и национални проекти за заетост в целия ЕС: от малки проекти, управлявани от благотворителни организации за оказване на помощ на местни хора с увреждания при намирането на подходяща работа, до национални проекти за насърчаване на професионалното обучение сред цялото население.

Съществува голямо многообразие в естеството, размера и целите на проектите на ЕСФ и те са насочени към широк набор от целеви групи. Има проекти, насочени към образователни системи, учители и ученици, към млади и възрастни лица, търсещи работа, и към потенциални предприемачи от всички сфери на дейност. ЕСФ поставя акцента върху хората.