Navigation path

Min qed jiġi ffinanzjat?

Jeħtieġ li informazzjoni dwar il-benefiċjarji diretti kollha tal-politika ta' Koeżjoni Ewropea għandha tiġij ppubblikata mill-Awtoritajiet Amministrattivi fl-Istati Membri skont ir-regoli li jirregolaw l-implimentazzjoni tal-fondi 2007-2013 (KE Nru 1828/2006). Din l-informazzjoni għandu jkun fiha l-isem tal-benefiċjarju, l-ismijiet tal-operazzjonijiet u l-ammont ta' finanzjament pubbliku allokat ghall-operazzjonijiet. Il-mappa tipprovdi links ghal-listi ta' beneficjarji tal-FSE disponibbli fuq il-websajts rispettivi fl-Istati Membri. Jekk jogħġbok innota li l-informazzjoni t'hawn taħt ‘Ghadu Qieghed Isir Xoghol Fuqha’ u hija soġġetta għal aġġornamenti bbazati fuq informazzjoni li l-Kummissjoni tirċievi mingħand l-Istati Membri.

Avviz importanti: Il-Kummissjoni Ewropea taggorna din il-webpage biex tiffacilita l-access pubbliku ghall-informazzjoni. Jekk joghgbok innota li dawn il-links huma taht il-kontroll tal-Istati Membri u tal-Awtoritajiet Amministrattivi tal-Unjoni Ewropea u mhumiex taht il-kontroll tas-servizzi tal-Kummissjoni. Il-kontenut ta' dawn is-siti huwa taht ir-responsabbiltà unika tal-Istati Membri u tal-Awtoritajiet Amministrattivi koncernati. Il-lista tal-links fuq din il-webpage hija bbazata fuq informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri. Il-lista mhijiex necessarjament wahda ezawrijenti. Il-livell ta' kopertura u ta' dettall kif ukoll il-mod kif inhi pprezentata l-informazzjoni fuq is-siti tal-internet jistghu jvarjaw hafna skont l-Istat Membru. Ghaldaqstant, il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tiggarantixxi l-precizjoni jew is-shuhija tad-dejta jew tal-informazzjoni pprovduta, u lanqas ma taccetta r-responsabbiltà jew obbligi fir-rigward ta’ xi uzu li jsir minnha.