Navigation path

Kas saņem finansējumu?

Dalībvalstu vadošajām iestādēm jāpublicē informācija par visu Eiropas kohēzijas politikas tiešo atbalsta saņēmējiem atbilstīgi noteikumiem, kas reglamentē fondu līdzekļu izmantošanu 2007.-2013. gadam (Padomes Regula (EK) Nr. 1828/2006). Šajā informācijā jāiekļauj atbalsta saņēmēja vārds vai nosaukums, darbības veidu nosaukumi un darbības veidiem piešķirtā valsts finansējuma apjoms. Šajā kartē ievietotas saites uz ESF atbalsta saņēmēju sarakstiem, kas pieejami attiecīgajās dalībvalstu tīmekļa vietnēs. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šeit atrodamā informācija nav pilnīga un tiek regulāri atjaunināta, pamatojoties uz datiem, kurus Eiropas Komisija saņem no dalībvalstīm.

Svarīga piezīme: Eiropas Komisija šo tīmekļa vietni uztur, lai sekmētu sabiedrības piekļuvi informācijai. Jāsaprot, ka šeit ievietotās saites ir Eiropas Savienības dalībvalstu un vadošo iestāžu, nevis Komisijas dienestu pārziņā. Par to vietņu saturu, uz kurām ievietotas saites, atbild vienīgi attiecīgās dalībvalstis un vadošās iestādes. Šajā tīmekļa lapā ievietoto saišu saraksts ir veidots, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju. Saraksts var nebūt pilnīgs. Informācijas apjoms, detalizētība un pasniegšanas veids saitēs norādītajās tīmekļa vietnēs var būt stipri atšķirīgs atkarībā no dalībvalsts. Tāpēc Eiropas Komisija nevar garantēt ne sniegto datu un informācijas precizitāti, ne pilnīgumu, un tā arī neuzņemas atbildību vai saistības par šo datu un informācijas iespējamo izmantojumu.