Navigation path

Kuka saa rahoitusta?

Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on rahastojen toteuttamista kaudella 2007-2013 koskevien sääntöjen (EY N:o 1828/2006) mukaan julkistettava tiedot kaikista Euroopan koheesiopolitiikan tuensaajista. Julkistettavat tiedot: tuensaajan nimi, hankkeiden nimet, hankkeille myönnetyn julkisen rahoituksen määrä. Tässä kartassa on linkit eri jäsenvaltioiden omilla verkkosivuilla oleviin Euroopan sosiaalirahaston tuensaajien luetteloihin. Huom.: Alla olevat tiedot päivittyvät jatkuvasti jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien uusien tietojen pohjalta.

Tärkeää:Tällä verkkosivulla Euroopan komissio haluaa varmistaa, että tietoa on helposti saatavilla. Annetuista linkeistä vastaavat jäsenvaltiot ja Euroopan unionin hallintoviranomaiset, eikä Euroopan komissiolla ole vaikutusmahdollisuuksia niiden valintaan tai sisältöön. Näiden sivustojen sisällöistä vastaavat yksinomaan jäsenvaltiot sekä asianomaiset hallintoviranomaiset. Tämän sivun linkkiluettelo perustuu jäsenvaltioiden antamiin tietoihin. Luettelo ei ole täydellinen. Sivustojen sisältämien tietojen laajuus ja tarkkuus saattaa vaihdella jäsenvaltioittain. Siksi Euroopan komissio ei voi taata julkistujen tietojen virheettömyyttä tai kattavuutta, eikä se ole vastuussa tietojen käytöstä.