hlavný audítor/hlavná audítorka

Code

2411.1.2

Description

Hlavní audítori dohliadajú na audítorský tím, plánovanie a podávanie správ a preskúmavajú automatizované audítorské pracovné dokumenty zamestnancov s cieľom zabezpečiť súlad s metodikou spoločnosti. Pripravujú správy, hodnotia všeobecné audítorské a prevádzkové postupy a oznamujú zistenia nadriadenému manažmentu.

Alternative label

  • hlavný audítor

  • hlavná audítorka

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/cd4f41a5-87a6-4b3c-8ee3-14e6f457c365