úverový analytik/úverová analytička

Code

3312.2.1

Description

Úveroví analytici skúmajú žiadosti zákazníkov o úver a hodnotia, či sú žiadosti v súlade s nariadeniami a usmerneniami inštitúcie poskytujúcej finančný úver. Na základe úverových analýz poskytujú finančným inštitúciám poradenstvo, či sú zákazníci hodný na poskytnutie úveru. Vykonávajú úlohy, ako napríklad zhromažďovanie údajov o žiadateľovi o úver, ďalšie informácie od iných útvarov alebo inštitúcií o tom, aký druh dohody by mala finančná inštitúcia uzavrieť so žiadateľom o úver. Úveroví analytici sledujú aj vývoj úverového portfólia klientov.

Alternative label

  • úverová analytička

  • úverový analytik

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/075e4d25-74b3-46fb-9b6e-6b53cdb196e7