riadiaci pracovník/riadiaca pracovníčka orgánu štátnej správy

Code

1112.6

Description

Riadiaci pracovníci orgánu štátnej správy riadia, monitorujú a hodnotia vykonávanie vládnych politík. Dohliadajú na zamestnancov, riadia zdroje určené na vykonávanie a vypracúvajú správy o procese vykonávania. Komunikujú aj s vládnymi úradníkmi a verejnosťou s cieľom informovať ich o politikách. Môžu sa podieľať aj na navrhovaní a vytváraní verejných politík.

Alternative label

  • riadiaci pracovník orgánu štátnej správy

  • riadiaca pracovníčka orgánu štátnej správy

Regulatory aspect

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Hierarchy

Essential skills and competences

Essential Knowledge

Optional skills and competences

Optional Knowledge

Status

released

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/0752ed49-03e7-4d75-8314-a051b3771a1d