chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

EPALE – elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

EPALE je iniciatívou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru (DG EAC), ktoré si predsavzalo, že platforma bude trvalým prvkom európskeho prostredia vzdelávania dospelých.

Dohľad nad platformou EPALE vykonáva Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) a bežnú správu zabezpečuje Služba centrálnej podpory (CSS). So službou CSS spolupracujú aj národné podporné služby (NPS), ktoré pomôžu naplniť platformu EPALE zaujímavým a jedinečným obsahom. Ak potrebujete ďalšie informácie o platforme EPALE, kliknite sem.

Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru („EACEA“) záleží na ochrane vašich osobných údajov. So všetkými osobnými údajmi sa nakladá v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 o ochrane osobných údajov orgánmi a inštitúciami Spoločenstva[1].

V nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov sú uvedené zásady, v súlade s ktorými agentúra EACEA zhromažďuje, spravuje a používa osobné údaje dotknutých jednotlivcov v rámci EPALE – elektronickej platformy vzdelávania dospelých v Európe.

 

1. Kto je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov (prevádzkovateľ)?

Jednotka alebo útvar: útvar A5

Funkcia: vedúci útvaru

Poštová adresa: Education Audiovisual and Culture Executive Agency, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Brussels

E-mail: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 

2. Ktoré osobné údaje sa spracúvajú?

Povinné údaje:

 • Meno
 • Organizácia a adresa (ak je to relevantné)
 • Krajina sídla
 • Používané jazyky
 • Kontaktné údaje – napr. e-mailová adresa
 • adresa IP

Voliteľné údaje:

 • Súvisiace tematické oblasti záujmu
 • Prvky lokality, ktoré vzbudili záujem, napr. vyhľadávanie partnerov
 • Štátna príslušnosť
 • Telefón
 • Povolanie

 

3. Na aké účely spracúvame údaje?

Osobné údaje sa zhromažďujú na interné účely súvisiace s rozosielaním pošty, distribúciou informácií a pod.  Používatelia zároveň budú mať možnosť „povoliť“ tieto podmienky a vytvoriť si podrobnejšie používateľské profily, ktoré budú verejné a budú sa dať využiť na vyhľadávanie partnerov a iných používateľov z celej Európy, ktorí pracujú v podobných oblastiach, aby si mohli vymieňať osvedčené postupy. Poskytnutie týchto informácií pre komunitu EPALE však závisí od rozhodnutia používateľa.

Spracúvanie osobných údajov v príslušných častiach platformy je potrebné na to, aby používatelia mohli vyhľadávať partnerov, aby subjekty zaregistrované v platforme EPALE mohli komunikovať a spolupracovať v duchu vzájomnej dôvery a úcty a aby bolo možné monitorovať aktivity s cieľom zabrániť nevhodnému používaniu platformy.

Osobné údaje sa využívajú aj na blokovanie nevyžiadaného obsahu na platforme.

 

4. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu budú poskytnuté?

 • určení zamestnanci Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru (EAC) a Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (EMPL);
 • určení zamestnanci agentúry EACEA;
 • Služba centrálnej podpory EPALE (CSS), ktorú prevádzkuje konzorcium Ecorys UK – Intrasoft International;
 • národné podporné služby pre platformu EPALE (NSS), ktoré sú zodpovedné za propagáciu platformy EPALE medzi miestnymi a vnútroštátnymi zainteresovanými stranami a za udržiavanie kontaktov s nimi. Celý zoznam organizácií sa uvádza na tejto stránke: https://ec.europa.eu/epale/en/nss;
 • výskumní pracovníci s osobitným povolením prevádzkovateľa.

V prípade kontroly alebo sporu orgány zodpovedné za monitorovacie alebo kontrolné úlohy pri uplatňovaní právnych predpisov Únie (napr. Útvar pre vnútorný audit, funkcie v rámci vnútorného auditu, Európska komisia, OLAF, súdy EÚ atď.).

 

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 • Údaje spracované v súvislosti s internými telekomunikačnými sieťami (údaje o prenose údajov a adresáre) možno poskytnúť členom tímu CSS/EACEA/EAC/EMPL a budú sa uchovávať po celý čas činnosti platformy EPALE.
 • Kontaktné údaje: Jeden rok od posledného prihlásenia používateľa sa údaje označia ako neaktívne, čiže už nebudú viditeľné pre verejnosť. Dva roky od posledného prihlásenia používateľa sa údaje natrvalo anonymizujú a budú uchovávané len na štatistické účely. Na žiadosť registrovaného subjektu sa kontaktné údaje okamžite anonymizujú.
 • Správy vo fórach sa budú uchovávať po celý čas činnosti platformy EPALE.
 • Správy alebo vzdelávacie materiály uverejnené v Centre zdrojov sa budú uchovávať po celý čas činnosti platformy EPALE.
 • Správy alebo vzdelávacie materiály uverejnené v uzavretých skupinách NSS a iných skupinách sa budú uchovávať po celý čas činnosti platformy EPALE.
 • Súbory a blogové príspevky sa budú uchovávať po celý čas činnosti platformy EPALE.

 

6. Ako môžete uplatniť svoje práva, napríklad právo na prístup k údajom, ktoré sa vás týkajú, a na ich opravu?

Dotknuté osoby majú prístup k svojim údajom na platforme a môžu si ich samy opraviť a odstrániť.

Používatelia môžu povoliť a zakázať určité funkcie, môžu mať napríklad používateľský profil, ale nemusia ho zverejniť na účely vyhľadávania partnerov a pod.

V prípade požiadavky na ďalšie informácie alebo deaktivovanie konta sa môžete obrátiť aj na prevádzkovateľa (pozri bod 1 vyššie).

 

7. Právo na opravný prostriedok v prípade sporu v akejkoľvek otázke použitia osobných údajov

V prípade sporu v akejkoľvek otázke ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa na adrese a funkčných e-mailových adresách uvedených vyššie. Môžete kontaktovať aj zodpovednú osobu v agentúre EACEA na e-mailovej adrese: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Ak prevádzkovateľ spor nevyrieši, kedykoľvek môžete podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov: webová lokalita http://www.edps.europa.eu; e-mail: edps@edps.europa.eu.

 

8. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Právne základy tejto novej iniciatívy sú:

 • rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES z 15. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 45), ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania, ktoré sa zmenilo rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1357/2008/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 56), a pracovný program Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru na rok 2012;
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s.  50 – 73), ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES, a pracovný program Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru na rok 2015;

Zmluva o poskytovaní služieb podpísaná s konzorciom Ecorys/Intrasoft (zn. 2012-5529/001-001)

Špecifikácie súťaže EPALE – elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe EACEA/2012/05

Užšia výzva na predkladanie návrhov NÁRODNÉ PODPORNÉ SLUŽBY PRE EPALE EACEA č. 04/2014 a 01/2015

Memorandum o porozumení týkajúce sa služby „FPFIS-CMS“ podpísané medzi agentúrou EACEA a DIGIT (zn.: DIGIT – 00488-00)

 


[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s.  1.

 

Ak si želáte stiahnuť Vyhlásenie o ochrane súkromia vo formáte .pdf, kliknite sem.