Skip to main content
Environment

Стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г.

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. е всеобхватен, амбициозен и дългосрочен план за опазване на природата и обръщане на процеса на влошаване на състоянието на екосистемите. Стратегията има за цел до 2030 г. биологичното разнообразие в Европа да се изведе на пътя към възстановяване и съдържа конкретни действия и ангажименти.

Това е предложението за принос на ЕС към предстоящите международни преговори по глобалната рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г. Като основен елемент на Европейския зелен пакт, стратегията ще подкрепя и екологосъобразно възстановяване след пандемията от COVID-19.

Цели

Целта на стратегията е до 2030 г. Европа да поеме по пътя на възстановяването на биологичното разнообразие, което ще бъде от полза за хората, климата и планетата.

В контекста на периода след COVID-19 стратегията има за цел да се изгради устойчивост на нашите общества спрямо бъдещи заплахи, като например:

 • последиците от изменението на климата,
 • горски пожари
 • продоволствена несигурност
 • епидемии – включително чрез защита на дивата флора и фауна и борба с незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна

Действия

Стратегията съдържа конкретни ангажименти и действия, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г.

Създаване на по-широка мрежа от защитени сухоземни и морски зони на територията на ЕС

ЕС ще разшири съществуващите зони по „Натура 2000“ и ще осигури строга защита на зони с много голямо биологично разнообразие и климатична стойност.

Стартиране на план на ЕС за възстановяване на природата

Чрез конкретни ангажименти и действия ЕС се стреми да възстанови увредените екосистеми до 2030 г. и да ги управлява по устойчив начин, като се обърне внимание на основните причини за загубата на биологично разнообразие.

В рамките на този план, до края на 2021 г. Комисията ще предложи задължителни цели за възстановяване на природата.

Въвеждане на мерки, които да дадат възможност за постигане на необходимата дълбока промяна

В стратегията се подчертава значението на мобилизирането на средства за биологичното разнообразие и въвеждането на нова, укрепена рамка за управление с цел:

 • осигуряване на по-добро изпълнение и проследяване на напредъка
 • повишаване на знанията, финансирането и инвестициите
 • зачитане в по-голяма степен на природата при вземането на решения от обществото и бизнеса

Въвеждане на мерки за справяне с глобалното предизвикателство във връзка с биологичното разнообразие

Тези мерки ще покажат, че ЕС е готов да даде пример за справяне със световната криза с биологичното разнообразие. По-специално, става дума за необходимостта да се работи за успешното приемане на амбициозна глобална рамка за биологичното разнообразие в рамките на Конвенцията за биологичното разнообразие.

Хронология

Предишни и предстоящи действия

 1. януари 2020 г.
  Започване на обществена консултация относно целите за възстановяване на природата

  Участвайте в обществената консултация тук.

 2. 20 май 2020 г.
  Публикуване на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.

Области на политиката

Медии

На живо в LinkedIn с комисар Виргиниюс Синкявичюс за стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. и екологосъобразното възстановяване на Европа.