Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: toto webové sídlo odráža stav k 15. marcu 2013; pripravujeme jeho aktualizáciu. Aktuálnejšie informácie sú dostupné na adrese https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Navigačný riadok

Prečo potrebujeme nové právne predpisy?

Ako škodí nelegálna ťažba dreva?

Nelegálna ťažba dreva, teda výrub stromov, ktorý je v rozpore so zákonmi alebo právnymi predpismi v krajine ťažby, má závažný hospodársky, environmentálny a spoločenský vplyv na niektoré z najvzácnejších zostávajúcich lesov na svete a na komunity, ktoré sú s nimi späté.

 • Hospodárske

  Spôsobuje stratu ziskov a podkopáva úsilie operátorov, ktorí dbajú o dodržiavanie zákonov.

 • Environmentálne

  Súvisí s odlesňovaním, zmenami klímy a stratou biodiverzity.

 • Spoločenské

  Súvisí so spormi o pôdu a surovinové zdroje a s oslabením vplyvu miestnych komunít.

Prečo je dôležité, aby Európska únia konala?

EÚ predstavuje významný exportný trh pre mnoho krajín, v ktorých sa drevo veľmi často ťaží nezákonne. Ak prijmeme postoj, ktorý nepripúšťa žiadne otázky, potom nevedomky podporujeme trestnú činnosť v oblasti lesníctva a bránime úsiliu o presadenie zákonov v chudobnejších krajinách produkujúcich drevo.

Čo robí EÚ?

V roku 2003 EÚ zostavila akčný plán FLEGT (o presadzovaní práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve), ktorý prináša viacero opatrení s cieľom vylúčiť z trhov nezákonne vyťažené drevo, zlepšiť dodávky legálneho dreva a zvýšiť dopyt po výrobkoch z dreva z legálnych zdrojov.

Dvoma hlavnými prvkami tohto akčného plánu sú nariadenie EÚ o dreve, a dobrovoľné zmluvy o partnerstve. Dobrovoľné zmluvy o partnerstve sú obchodné zmluvy s krajinami vyvážajúcimi drevo, ktoré pomáhajú zabrániť umiestneniu nezákonne vyťaženého dreva na trh EÚ.

Podľa nariadenia EÚ o dreve (EUTR) sa v prípade dreva, ktoré má povolenie FLEGT alebo povolenie CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín) vychádza z toho, že spĺňa nariadenie o dreve.

Sekundárne právne predpisy

Nariadenie o dreve dopĺňajú dva ďalšie právne predpisy, ktoré podrobnejšie špecifikujú konkrétne body práva:

 1. nariadenie o pravidlách uznávania a zrušenia uznania monitorovacích organizácií:
  delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 363/2012
 2. nariadenie na zabezpečenie jednotného uplatňovania právnych predpisov:
  vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012