Zastrzeżenie prawne: strona odzwierciedla stan na dzień 15.03.2013 r. i jest w trakcie aktualizacji. Nowsze informacje są dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Ścieżka nawigacji

Dlaczego potrzebujemy nowego ustawodawstwa?

Jakie szkody przynosi nielegalne pozyskiwanie drewna?

Nielegalne pozyskiwanie drewna, a więc takie, które narusza przepisy lub regulacje kraju pozyskania, niesie poważne skutki gospodarcze, środowiskowe i społeczne dla najbardziej wartościowych zalesionych obszarów świata oraz dla społeczności zależnych od tych lasów.

 • Gospodarcze

  Skutkuje utratą przychodów i uderza w uczciwe podmioty.

 • Środowiskowe

  Wiąże się z wylesianiem, zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej.

 • Społeczne

  Prowadzi do konfliktów o ziemię i zasoby oraz osłabia społeczności lokalne.

Dlaczego działanie Unii Europejskiej jest ważne?

UE stanowi bardzo ważny rynek eksportowy dla wielu krajów, gdzie nielegalne pozyskiwanie drewna jest powszechne. Rezygnując z niewygodnych pytań, będziemy nieświadomie finansować działania przestępcze w gospodarce leśnej i utrudniać egzekwowanie prawa w najuboższych krajach produkujących drewno.

Co robi UE?

UE opracowała w 2003 r. plan działań na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT), który obejmuje środki mające wykluczyć nielegalnie pozyskiwane drewno z rynków, usprawnić dostawy legalnego surowca oraz zwiększyć popyt na produkty pochodzące z drewna z legalnych źródeł.

Dwoma głównymi elementami planu działań są rozporządzenie UE w sprawie drewna wraz z dobrowolnymi umowami o partnerstwie. Są to umowy handlowe z krajami eksportującymi drewno, które zapobiegają wprowadzaniu nielegalnie pozyskiwanego drewna do obrotu na rynku europejskim.

Drewno objęte zezwoleniem FLEGT lub wydanym na mocy CITES (Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem) uznaje się za zgodne z wymogami rozporządzenia.

Prawodawstwo wtórne

Rozporządzeniu towarzyszą dwa dodatkowe akty prawne, które zawierają więcej szczegółów dotyczących konkretnych zagadnień:

 1. Rozporządzenie w sprawie zasad proceduralnych w odniesieniu do uznawania i cofania uznawania organizacji monitorujących:
  rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 363/2012
 2. Rozporządzenie mające zapewnić jednolite wdrożenie prawa:
  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 607/2012