Αποποίηση ευθύνης: ο ιστότοπος αντανακλά την κατάσταση στις 15/03/2013 και τώρα επικαιροποιείται. Πιο πρόσφατες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Διαδρομή πλοήγησης

Γιατί χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία;

Με ποιους τρόπους γίνεται επιζήμια η παράνομη υλοτομία;

Η παράνομη υλοτομία –η συλλογή ξυλείας κατά παράβαση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας υλοτόμησης– έχει δεινές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε κάποια από τα πιο πολύτιμα εναπομείναντα δάση του πλανήτη και τις κοινότητες που στηρίζονται σε αυτά.

 • Οικονομικές

  Οδηγεί σε απώλεια εσόδων και υπονομεύει προσπάθειες των νόμιμων επιχειρηματιών.

 • Περιβαλλοντικές

  Συνδέεται με την αποψίλωση των δασών, την κλιματική αλλαγή και την απώλεια βιοποικιλότητας.

 • Κοινωνικές

  Συνδέεται με συγκρούσεις για εδάφη και πόρους, και με την αποδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων.

Γιατί είναι σημαντικό να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η ΕΕ αντιπροσωπεύει μια ζωτικής σημασίας εξαγωγική αγορά για πολλές χώρες όπου η παράνομη υλοτομία αποτελεί εξαιρετικά διαδεδομένο φαινόμενο. Αν υιοθετήσουμε μια στάση αδιαφορίας, τότε χρηματοδοτούμε εν αγνοία μας εγκλήματα στον τομέα της δασοκομίας και δυσχεραίνουμε τις προσπάθειες επιβολής του νόμου σε κάποιες από τις φτωχότερες χώρες που παράγουν ξυλεία.

Πώς ενεργεί η ΕΕ;

Το 2003, η ΕΕ εκπόνησε το σχέδιο δράσης FLEGT (Επιβολή δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και εμπόριο), το οποίο θεσπίζει μια σειρά μέτρων για τον αποκλεισμό της παράνομης ξυλείας από τις αγορές, τη βελτίωση της προμήθειας νόμιμης ξυλείας και την αύξηση της ζήτησης προϊόντων ξυλείας από νόμιμες πηγές.

Τα δύο θεμελιώδη στοιχεία του σχεδίου δράσης είναι ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία και οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (Voluntary Partnership Agreements – VPA). Οι VPA είναι εμπορικές συμφωνίες με χώρες που εξάγουν ξυλεία, οι οποίες συμβάλλουν στον περιορισμό της διάθεσης παράνομης ξυλείας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στο πλαίσιο του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία (EUTR), ξυλεία με έγκυρη άδεια FLEGT ή CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση) θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EUTR.

Παράγωγο δίκαιο

Ο EUTR συμπληρώνεται από δύο άλλες νομοθετικές πράξεις που καθορίζουν λεπτομερέστερα συγκεκριμένα σημεία της νομοθεσίας:

 1. Κανονισμός σχετικά με τους κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης:
  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 363/2012 της Επιτροπής
 2. Κανονισμός για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας:
  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 607/2012 της Επιτροπής